jueves, 13 de septiembre de 2012

Al voltant d'una manifestació
En el franquisme, a les manifestacions d'adhesió al Règim se les anomeaven “espontànies”, i estaven organitzades per la Secretària General del Moviment. En el postpujolisme, amb el de la externalització de serveis, s'opta per encarregar la seva organització a entitats externes a l'entramat de poder. Aquestes entitats, que se suposa representen a la “societat civil”, reben qüantioses ajudes econòmiques i mediàtiques. Algunes són velles, com Omnium Cultural, i unes altres són de nova creació, com la Assamblea Nacional Catalana.

Enmig de la histèria nacionalista que es viu aquests dies a Catalunya, i de la histèria anticatalana que es va a viure en els propers dies en la resta d'Espanya alguns intentem mantenir el cap fred i analitzar la situació. Què podem dir d'aquesta manifestació?

Els organitzadors

Teòricament la manifestació està convocada per una entitat anomenada “Assemblea Nacional Catalana”, amb menys d'un any d'existència. La seva curta vida contrasta amb la capacitat de mitjans dels quals disposa, i per la formidable cobertura mediàtica que ha rebut. Els mateixos mitjans de comunicació, que vénen silenciat últimament de forma sistemàtica l'activitat de diversos moviments socials contra les retallades, donen una cobertura exhaustiva a les activitats d'aquesta entitat.

La seva presidenta, una tal Sra. Forcadell, no deixa d'afirmar que no són un partit polític, i que ella mateixa no és “política”. L'afirmació no deixa de ser xocant per a algú que es proposa forjar un Estat (és evident que la Sra. Forcadell no ha llegit a Aristòtil).

El lema

El lema de la manifestació no té desaprofitament “Catalunya, nou estat d’Europa” (Catalunya nou estat d'Europa). En ell es fan evidents dos projectes (tots dos “molt” polítics): d'una banda separar-se d'Espanya i crear un estat propi; d'altra banda és palès la intenció que aquest Estat Català flamant s'incorpori immediatament a la Unió Europea.

És curiós que quan en tota Europa s'estan produint moviments en contra de la Unió Europea precisament en nom de la sobirania dels pobles i els Estats, aquí es demani tot el contari. Volen la independència per dependre, més que mai, de la Sra. Merckel, del Banc Central Europeu i del Fons Monetari Internacional.

No ha de sorprendre'ns. Un sector important del nacionalisme català sempre ha sentit un gran amor al *mundialismo. Els encanta la globalització, la immigració, el turisme i els neologismes en anglès.

La manifestació

La Sra. Forcadell insisteix que la manifestació és independentista (seria més correcte dir “independentista respecte a Espanya i dependestista respecte la UE”) El Sr. Duran i Lleida, al contrari, afirma que la manifestació no és independentista, i per això pensa assistir a la mateixa. El Sr. Moore (àlies Arturet Mans Tisores) no diu gens i ho diu tot: insta a la gent a manifestar-se, diu que no estarà present, però sí en esperit. El Sr. Herrera (que no s'assabenta de gens, com de costum) diu que la manifestació és contra les retallades.

A qui beneficia?

La manifestació es produeix pocs dies abans que el Sr. Moore  s' entrevisti amb el Sr. Rajoy per plantejar-li les seves exigències de “pacte fiscal”. Amb un escualid suport parlamentari (ni PSC, ni PP, ni Solidaritat ni Ciutadans recolzen la proposta), el Sr. Moore necessita elements de pressió política, i aquests els hi va a donar la manifestació.

Però hi ha molt més que això. Després de les formidables retallades aplicades pel govern de CiU, amb el suport del PP de Catalunya, que han afectat bàsicament a l'educació i la sanitat, amb menys professors i més alumnes a l'escola pública, amb l'increment de les taxes universitàries; després de les aventures del Sr. Boi Ruiz, que representa a un consorci d'hospitals privats i està disposat a carregar-se a la sanitat pública; després de l'actuacions repressives i salvatges del Sr. Felip Puig contra els moviments socials, era imprescindible donar-li la volta a la situació. I ho han fet amb innegable mestratge.

Calia redirigir el descontentament popular contra un enemic exterior. I, prenguin nota, aquest ja no és l'Estat Español, o el Govern de Madrid: est és simplement Espanya. “Espanya ens roba”, és a dir, “els espanyols ens roben”. L'aturat d'Albacete, el treballador en precari de Madrid, el petit comerciant de València que no pot competir amb el comerç xinès, la mestressa de casa de Lugo, que no arriba a fi de mes. I això ens ho diuen uns senyors pels quals no es pot viure amb menys de 3000 euros al mes (Sra. Gispert dixit), des de les poltrones del Parlament o del Palau de la Generalitat, del Consell d’Administració de la Caixa i de les luxoses oficines del F.C. Barcelona.

Divideix i venceràs
José Alsina Calvés

...........................

En torno a una manifestaciónEn el franquismo, las manifestaciones de adhesión al Régimen se les llamaban “espontáneas”, y estaban organizadas por la Secretaria General del Movimiento. En el postpujolismo, con lo de la externalización de servicios, se opta por encargar su organización a entidades externas al entramado de poder. Estas entidades, que se supone representan a la “sociedad civil”, reciben substanciosas ayudas económicas y mediáticas. Algunas son añejas, como Omnium Cultural, y otras son de nueva creación, como la Assamblea Nacional Catalana.

En medio de la histeria nacionalista que se vive estos días en Cataluña, y de la histeria anticatalana que se va a vivir en los próximos días en el resto de España algunos intentamos mantener la cabeza fría y analizar la situación. ¿Qué podemos decir de esta manifestación?

Los organizadores

Teóricamente la manifestación está convocada por una entidad llamada “Assemblea Nacional Catalana”, con menos de un año de existencia. Su corta vida contrasta con la capacidad de medios de los que dispone, y por la formidable cobertura mediática que ha recibido. Los mismos medios de comunicación, que vienen silenciado últimamente de forma sistemática la actividad de diversos movimientos sociales contra los recortes, dan una cobertura exhaustiva a las actividades de esta entidad.

Su presidenta, una tal Sra. Forcadell, no deja de afirmar que no son un partido político, y que ella misma no es “política”. La afirmación no deja de ser chocante para alguien que se propone forjar un Estado (es evidente que la Sra. Forcadell no ha leído a Aristóteles).

El lema

El lema de la manifestación no tiene desperdicio “Catalunya, nou estat d’Europa” (Cataluña nuevo estado de Europa). En él se hacen evidentes dos proyectos (ambos “muy” políticos): por un lado separarse de España y crear un estado propio; por otra parte es patente la intención de que este Estado Catalán flamante se incorpore inmediatamente a la Unión Europea.

Es curioso que cuando en toda Europa se están produciendo movimientos en contra de la Unión Europea precisamente en nombre de la soberanía de los pueblos y los Estados, aquí se pida todo lo contario. Quieren la independencia para depender, más que nunca, de la Sra. Merckel, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional.

No debe sorprendernos. Un sector importante del nacionalismo catalán siempre ha sentido un gran amor al mundialismo. Les encanta la globalización, la inmigración, el turismo y los neologismos en inglés.

La manifestación


La Sra. Forcadell insiste en que la manifestación es independentista (seria más correcto decir “independentista respecto a España y dependestista respecto la UE”) El Sr. Duran i Lleida, al contrario, afirma que la manifestación no es independentista, y por eso piensa asistir a la misma. El Sr. Moore (alias Arturito Manos Tijeras) no dice nada y lo dice todo: insta a la gente a manifestarse, dice que no estará presente, pero sí en espíritu. El Sr. Herrera (que no se entera de nada, como de costumbre) dice que la manifestación es contra los recortes.

¿A quien beneficia?

La manifestación se produce pocos días antes de que el Sr. Moore se entreviste con el Sr. Rajoy para plantearle sus exigencias de “pacto fiscal”. Con un escuálido apoyo parlamentario (ni PSC, ni PP, ni Solidaritat ni Ciutadans apoyan la propuesta), el Sr. Moore necesita elementos de presión política, y estos se los va a dar la manifestación.
Pero hay mucho más que esto. Después de los formidables recortes aplicados por el gobierno de CiU, con el apoyo del PP de Cataluña, que han afectado básicamente a la educación y la sanidad, con menos profesores y más alumnos en la escuela pública, con el incremento de las tasas universitarias; después de las andanzas del Sr. Boi Ruiz, que representa a un consorcio de hospitales privados y está dispuesto a cargarse a la sanidad pública; después de la actuaciones represivas y salvajes del Sr. Felip Puig contra los movimientos sociales, era imprescindible darle la vuelta a la situación. Y lo han hecho con innegable maestría.

Había que redirigir el descontento popular contra un enemigo exterior. Y, tomen nota, este ya no es el Estado Español, o el Gobierno de Madrid: este es simplemente España. “España nos roba”, es decir, “los españoles nos roban”.El parado de Albacete, el trabajador en precario de Madrid, el pequeño comerciante de Valencia que no puede competir con el comercio chino, la ama de casa de Lugo, que no llega a fin de mes. Y esto nos lo dicen unos señores para los que no se puede vivir con menos de 3000 euros al mes (Sra. Gispert dixit), des de las poltronas del Parlament o del Palau de la Generalitat, del Consell d’Administració de la Caixa y de las lujosas oficinas del F.C. Barcelona.Divide y vencerás

José Alsina Calvés

Fuente original: 
http://www.tribunadeeuropa.com/?p=13441

No hay comentarios:

Publicar un comentario