domingo, 28 de octubre de 2012

¿És Catalunya una colònia d'Espanya?

Sens dubte un cas únic a la historia del colonialisme si Catalunya, com afirmen els separatistes, fos una colònia sotmesa per Espanya o "Madriiit!": la colònia és més rica, les seves empreses tenen concessions fosques en l'imperi, controlen mitjans de comunicació, els seus aborígens són al BE, els seus bancs reben diners per anar tirant, els seus originaris ocupen posicions de poder a les insituciones l'imperi, mitjans de comunicació, cuturals, consells d'administració. Per contra, la llengua de l'imperi és exclosa en la colònia, en els mitjans de comunicació, l'administració i l'educació, els colonialistes estan exclosos del poder el la colònia (mirin la composició de Parlament) ...

......

¿Es Cataluña una colonia de España?

Sin duda sería un caso único en la historia del colonialismo si, Cataluña, como afirman los separatistas, fuera una colonia sometida por España o "Madriiit!": la colonia es más rica, sus empresas tienen concesiones oscuras en el imperio, controlan medios de comunicación, sus aborígenes están en el BE, , sus bancos reciben dineros para ir tirando, sus originarios ocupan posiciones de ...
poder en las insituciones del imperio, medios de comunicación, cuturales, consejos de administración. Por contra, la lengua del imperio es excluida en la colonia, en los medios de comunicación, la administración y la educación; los colonialistas están excluidos del poder el la colonia (mirén la composición de Parlament)...

sábado, 6 de octubre de 2012

Òmnium ha rebut ajudes irregulars amb CiU i tripartitÒmnium Cultural, una entitat dedicada a la promoció i normalització de la llengua catalana, la cultura i la "identitat nacional" de Catalunya, es va fer amb una seu de luxe al carrer Diputació de Barcelona gràcies a la generositat dels governs de CiU i el tripartit, que li van concedir ajudes per comprar la finca sense que ho sol·licités, de forma directa, doncs no va haver-hi ni convocatòria ni publicitat, i sense exigir-li garantia, segons denuncia el diputat del grup mixt i promotor d'Impuls Ciutadà, José Domingo.

La rocambolesca història de la compra d'aquesta seu de 790 metres quadrats en ple cor de la capital catalana va arrencar de forma estranya en l'últim Consell Executiu celebrat per Pujol al desembre de l'any 2003. El Govern convergent va acordar en aquesta reunió lliurar 601.000 euros a Òmnium Cultural a càrrec d'una cabalosa herència, la de Carmen Pintó Valls, que havia quedat sense hereus i, per tant, havia anat a parar a les arques de la Generalitat.

Gràcies a aquests diners, Òmnium es va veure en disposició de deixar la seva vella seu llogada del carrer Montcada i de comprar-se la nova, de dues plantes, per 3,54 milions d'euros, amb una hipoteca que venç en 2034. Per materialitzar l'adquisició, Òmnium va crear una fundació, Fundació Privada Òmnium, de la mà del seu advocat, Raimon Bergós, el mateix lletrat que fins a fa unes setmanes assessorava al Palau de la Música.

«El procés està ple d'irregularitats des d'un primer moment», explica Domingo. «Per començar, la subvenció es va donar a nom d'Òmnium, encara que qui va comprar la seu va ser la Fundació», relata el diputat. «A més, els diners es va pagar sense que existís sol·licitud per part d'Òmnium. Tampoc va haver-hi concurs ni cap altre procediment ni se li va donar publicitat a l'acord», afegeix.

La Generalitat es va percatar de les irregularitats també des d'un primer moment. Tant és així, que en el mateix mes de desembre de 2003, la Direcció general de Patrimoni va requerir a Òmnium perquè sol·licités l'ajuda de forma oficial, malgrat que aquesta ja havia estat concedida. La petició mai va arribar, almenys per escrit, segons compte Domingo, que ha tingut accés a l'expedient en les dependències del Departament de Economia, on s'excusen amb l'argument que «la sol·licitud va poder ser oral».

En aquest mateix acord de desembre de 2003, la Direcció general de Patrimoni va decidir que Òmnium Cultural no tenia obligació de presentar l'habitual garantia hagut de «a la seva reconeguda solvència». No obstant això, i segons ha comunicat la Intervenció General a Domingo, en aquest tipus de casos és «convenient que s'estableixi una garantia», doncs el lliurament de la subvenció deu ser ratificada a posteriori per la junta distribuïdora d'herències. Si no es produeix aquesta ratificació, el beneficiari tindria l'obligació de retornar els diners i, si no ho fes, s'executaria l'aval i així, la Generalitat s'asseguraria que s'efectua el reintegrament.

A més, la intervenció explica que la proposta del Consell Executiu per donar els diners a Òmnium no es va sotmetre a informe previ, un tràmit que és obligatori, segons la Llei de Finances Públiques.

A la junta de distribució d'herències li va tocar ratificar l'acord del Govern de Pujol en 2006, quan ja governava Pasqual Maragall i Antoni Castells estava al capdavant del Departament de Economia. Per justificar que la compra de la finca del carrer Diputació s'havia efectuat, Òmnium va presentar els rebuts de la hipoteca, malgrat que aquests estaven a nom de la seva Fundació, mentre que la subvenció s'havia concedit a l'entitat.

«Malgrat haver detectat les irregularitats, el nou Govern va ratificar l'acord i va beneir el lliurament de 601.000 euros a Òmnium per a la compra de la seva nova seu», indica Domingo, mentre mostra la publicació de l'acord en el DOGC del sis de febrer de 2007.

En aquesta publicació, s'inclou també una nova subvenció a Òmnium Cultural, entitat dirigida per Jordi Porta des de l'any 2002, aquesta vegada de 60.000 euros, però amb la mateixa destinació, contribuir a la compra de la seu del carrer Diputació. Els diners procedeix en aquest cas d'una altra herència sense destinataris, la de Visitación Alforcea dels Rius.

Domingo recorda també que la Fundació Privada Òmnium va ser declarada d'utilitat pública en 2009, la qual cosa li reporta grans avantatges, sobretot, fiscals. El diputat del grup mixt i promotor d'Impuls Ciutadà conclou que «les presses de CiU i la posterior legalització de les anomalies del cas per part del tripartit» han afavorit a Òmniun Cultural i perjudicat als hereus de Carmen Va pintar Valls, els qui després de tot aquest temps van aparèixer i van reclamar l'herència.

L'ombra de la sospita

L'ombra de la sospita es cerneiz sobre Òmnium Cultural després que Josep Vergés, excandidat a dirigir l'entitat, enviés la setmana passada una carta al president de la mateixa, Jordi Porta.

En la missiva, Vergés es mostra preocupat pel recent cas de corrupció en el Palau de la Música i no amaga el seu temor al fet que alguna cosa semblat pugui haver ocorregut en Òmnium: «La nostra gran preocupació és que en Òmnium ocorri el mateix [que en el Palau], amb una fundació creada per la mateixa persona, que porta la propietat dels socis i cobra les subvencions».

«Ja avisem dels perills que representa aquesta separació dels socis del control dels ingressos, despeses i la propietat. El mateix advocat que ha muntat i que participa en la Fundació del Palau de la Música també ha muntat i participa en la Fundació Òmnium», continua la carta en referència a Raimon Bergós.

Després d'aquestes premisses, Vergés reclama a Porta que aparti a Bergós de les seves funcions, que reclami a l'Oficina Antifrau i a la Sindicatura de Comptes que inspeccioni els llibres de la Fundació Òmnium, des de la seva creació en 2004 i que presentin els resultats de la inspecció pública en una assemblea extraordinària de socis.

A més, Vergés vol que la Fundació faci públiques tots els seus comptes des de la seva creació, a través de la web d'Òmnium Cultural, una entitat que ja ha aconseguit la xifra de 20.000 socis adscrits.

Font: http://www.impulsociudadano.es/impulso-ciudadano-denuncia-ayudas-irregulares-a-omnium-recibidas-con-ciu-y-tripartito/

............................................

Òmnium Cultural, una entidad dedicada a la promoción y normalización de la lengua catalana, la cultura y la identidad nacional de Cataluña, se hizo con una sede de lujo en la calle Diputació de Barcelona gracias a la generosidad de los gobiernos de CiU y el tripartito, que le concedieron ayudas para comprar la finca sin que lo solicitase, de forma directa, pues no hubo ni convocatoria ni publicidad, y sin exigirle garantía, según denuncia el diputado del grupo mixto y promotor de Impulso Ciudadano, José Domingo.
La rocambolesca historia de la compra de esta sede de 790 metros cuadrados en pleno corazón de la capital catalana arrancó de forma extraña en el último Consell Executiu celebrado por Pujol en diciembre del año 2003. El Govern convergente acordó en esa reunión entregar 601.000 euros a Òmnium Cultural a cargo de una caudalosa herencia, la de Carmen Pintó Valls, que había quedado sin herederos y, por tanto, había ido a parar a las arcas de la Generalitat.

Gracias a ese dinero, Òmnium se vio en disposición de dejar su vieja sede alquilada de la calle Montcada y de comprarse la nueva, de dos plantas, por 3,54 millones de euros, con una hipoteca que vence en 2034. Para materializar la adquisición, Òmnium creó una fundación, Fundació Privada Òmnium, de la mano de su abogado, Raimon Bergós, el mismo letrado que hasta hace unas semanas asesoraba al Palau de la Música.

«El proceso está lleno de irregularidades desde un primer momento», explica Domingo. «Para empezar, la subvención se dio a nombre de Òmnium, aunque quien compró la sede fue la Fundación», relata el diputado. «Además, el dinero se pagó sin que existiese solicitud por parte de Òmnium. Tampoco hubo concurso ni ningún otro procedimiento ni se le dio publicidad al acuerdo», añade.

La Generalitat se percató de las irregularidades también desde un primer momento. Tanto es así, que en el mismo mes de diciembre de 2003, la Dirección General de Patrimonio requirió a Òmnium para que solicitase la ayuda de forma oficial, pese a que ésta ya había sido concedida. La petición nunca llegó, al menos por escrito, según cuenta Domingo, que ha tenido acceso al expediente en las dependencias del Departament de Economia, donde se excusan con el argumento de que «la solicitud pudo ser oral».
En ese mismo acuerdo de diciembre de 2003, la Dirección General de Patrimonio decidió que Òmnium Cultural no tenía obligación de presentar la habitual garantía debido «a su reconocida solvencia». No obstante, y según ha comunicado la Intervención General a Domingo, en este tipo de casos es «conveniente que se establezca una garantía», pues la entrega de la subvención debe de ser ratificada a posteriori por la junta distribuidora de herencias. Si no se produce esa ratificación, el beneficiario tendría la obligación de devolver el dinero y, si no lo hiciese, se ejecutaría el aval y así, la Generalitat se aseguraría de que se efectúa el reintegro.

Además, la intervención explica que la propuesta del Consell Executiu para dar el dinero a Òmnium no se sometió a informe previo, un trámite que es obligatorio, según la Ley de Finanzas Públicas.

A la junta de distribución de herencias le tocó ratificar el acuerdo del Govern de Pujol en 2006, cuando ya gobernaba Pasqual Maragall y Antoni Castells estaba al frente del Departament de Economia. Para justificar que la compra de la finca de la calle Diputació se había efectuado, Òmnium presentó los recibos de la hipoteca, pese a que éstos estaban a nombre de su Fundación, mientras que la subvención se había concedido a la entidad.

«Pese a haber detectado las irregularidades, el nuevo Govern ratificó el acuerdo y bendijo la entrega de 601.000 euros a Òmnium para la compra de su nueva sede», indica Domingo, mientras muestra la publicación del acuerdo en el DOGC del seis de febrero de 2007.

En esa publicación, se incluye también una nueva subvención a Òmnium Cultural, entidad dirigida por Jordi Porta desde el año 2002, esta vez de 60.000 euros, pero con el mismo destino, contribuir a la compra de la sede de la calle Diputació. El dinero procede en este caso de otra herencia sin destinatarios, la de Visitación Alforcea de los Ríos.

Domingo recuerda también que la Fundación Privada Òmnium fue declarada de utilidad pública en 2009, lo que le reporta grandes ventajas, sobre todo, fiscales. El diputado del grupo mixto y promotor de Impulso Ciudadano concluye que «las prisas de CiU y la posterior legalización de las anomalías del caso por parte del tripartito» han favorecido a Òmniun Cultural y perjudicado a los herederos de Carmen Pintó Valls, quienes después de todo este tiempo aparecieron y reclamaron la herencia.

La sombra de la sospecha

La sombra de la sospecha se cierne sobre Òmnium Cultural después de que Josep Vergés, ex candidato a dirigir la entidad, enviase la semana pasada una carta al presidente de la misma, Jordi Porta.

En la misiva, Vergés se muestra preocupado por el reciente caso de corrupción en el Palau de la Música y no esconde su temor a que algo parecido pueda haber ocurrido en Òmnium: «Nuestra gran preocupación es que en Òmnium ocurra lo mismo [que en el Palau], con una fundación creada por la misma persona, que quita la propiedad de los socios y cobra las subvenciones».

«Ya avisamos de los peligros que representa esta separación de los socios del control de los ingresos, gastos y la propiedad. El mismo abogado que ha montado y que participa en la Fundación del Palau de la Música también ha montado y participa en la Fundación Òmnium», continúa la carta en referencia a Raimon Bergós.

Tras estas premisas, Vergés reclama a Porta que aparte a Bergós de sus funciones, que reclame a la Oficina Antifraude y a la Sindicatura de Comptes que inspeccione los libros de la Fundación Òmnium, desde su creación en 2004 y que presenten los resultados de la inspección pública en una asamblea extraordinaria de socios.

Además, Vergés quiere que la Fundación haga públicas todas sus cuentas desde su creación, a través de la web de Òmnium Cultural, una entidad que ya ha alcanzado la cifra de 20.000 socios adscritos.

El Govern de Pujol va encarregar informes sobre l'orientació política de periodistes de TV-3Els estudis proposaven propagar l'ideari nacionalista als programes infantils

"Tendències antinacionalistes, anticonvergents i antipujolistes". "Actua com quintacolumnista, col·laboracionista i traïdor". "La presentadora del programa és militant de Convergència". Aquests i altres comentaris similars figuren en un informe sobre l'orientació política de periodistes dels mitjans públics de la Generalitat, encarregat en 1993 per l'anterior Govern català de Jordi Pujol. El document inclou una anàlisi de la programació de TV-3 i Catalunya Ràdio i proposa utilitzar la programació infantil per propagar l'ideari nacionalista o que en els debats només es convidi a persones afins a CiU. En 1994 es va realitzar un estudi equivalent sobre les emissores locals de Catalunya.

Aquests informes, que es van realitzar en 1993 i 1994, han aparegut en l'arxiu central del Departament de Presidència que aleshores dirigia el propi president, Jordi Pujol. El secretari general era el seu primer Joaquim Pujol Figa, ja mort.

L'estudi, sense signar, porta per títol: Informe sobre la programació de la Corporació Catalana de Radi i Televisió i amb la nota "Confidencial". Inclou una descripció de la programació dels mitjans públics de la Generalitat, amb especial incidència en si compleixen o no l'objectiu de difondre el missatge nacionalista català, i referències al tipus de llenguatge que utilitzen els presentadors, és a dir, si és català estàndard o no, o si expressen castellanismes o barbarismes.

Sobre els continguts nacionalistes es proposa la producció d'espais en televisió i radio que difonguin la història i els fets diferencials de Catalunya. O que un dels personatges infantils més populars de TV-3 anomenat Petri divulgui missatges relatius a Catalunya, a l'amor al país i a la necessitat de parlar català (veure quadre).

Respecte als programes de debats, es planteja que la majoria de convidats sintonitzin amb les idees nacionalistes de Covergència i Unió.

En l'annex número 5, l'autor o autors de l'informe realitzen un examen sobre diferents programes de TV-3 i Catalunya Ràdio al gener de 1993, sota un mateix esquema. En l'apartat de continguts es respon a preguntes del tipus: qualitat del programa, elements més destacables, idea que es vol transmetre o actuació del conductor de l'espai.

Algunes anotacions són curioses. Sobre el programa de reportatges 30 minuts s'afirma que el presentador "intenta ser neutral. Ho és massa. No dóna opinions compromeses".

"Aquest és gat vell"

L'estudi conté una anàlisi detallada sobre els continguts d'alguns programes i l'adscripció ideològica dels seus presentadors. Tot des del prisma nacionalista. De Salvador Alsius, presentador en 1993 dels informatius del cap de setmana, s'afirma que "té unes clares tendències antinacionalistes i sobretot anticonvergents i antipujolistes". Però com és "gat vell" les sap dissimular. A Alsius i a la periodista Àngels Barceló se'ls ratlla de "quintacolumnistas, col·laboracionistes i traïdors" que van propagant el seu "verí".

"Tant de bo", s'afirma en l'informe, "s'hagués fet una bona purga per poder accedir a un treball en aquesta casa [TV-3], ja que ara no hauríem de lamentar les equivocacions que es van cometre llavors, i que ara són irreparables".

Respecte a una altra periodista, Anna Lafau, que compartia amb Alsius les tasques de presentació de l'informatiu, es diu que és una persona "molt jove i amb una falta de personalitat manifesta. De fet, es deixa influir per les persones que té al seu costat i com en TV-3 hi ha tants elements subversius...".

L'autor es queixa que Alsius, en acomiadar el seu informatiu, va recomanar un reportatge que s'emetia posteriorment sobre el Llegat d'Hitler, que en l'informe es considera un "clar atac al nacionalisme i a les seves possibles conseqüències, a causa de les definicions que es fan de la representativitat de les idees nacionalistes".

L'estudi també analitza un debat sobre el problema de la sida, emès el 4 de desembre de 1992. L'autor es pregunta si a Catalunya no hi ha malalts que parlin català, doncs el convidat s'expressava en "andalús" i lamenta que un altre convidat, a més de castellanoparlant, fora "bastant impresentable". Al final, tatxa al conseller de Benestar Social, Antoni Mengis -convidat al programa-, de "desastre" perquè va respondre en castellà a aquest "convidat impresentable".

En canvi, es lloa un programa de Catalunya Ràdio -"no es fan tergiversacions"- perquè la presentadora és militant de Convergència (veure quadre).

Posteriorment, en 1994, Presidència va encarregar un altre informe similar sobre totes i cadascuna de les emissores locals de Catalunya. Sobre la ràdio d'Abrera, una localitat d'uns 7.500 habitants del Baix Llobregat, s'afirmava: "Treballen unes noies que parlen en català, però que entre elles es relacionen en castellà". Respecte a radi Súria s'afegeix: "Els nens de famílies castellanoparlants que passen per l'emissora s'expressen íntegrament en català".

Aquest informe analitza si les emissores emeten o no en català, si programen música en aquesta llengua o si ofereixen programes de sardanes.

Font: http://elpais.com/diario/2006/02/22/espana/1140562811_850215.html

........................................El Gobierno de Pujol encargó informes sobre la orientación política de periodistas de TV-3

Los estudios proponían propagar el ideario nacionalista en los programas infantiles


"Tendencias antinacionalistas, anticonvergentes y antipujolistas". "Actúa como quintacolumnista, colaboracionista y traidor". "La presentadora del programa es militante de Convergència". Éstos y otros comentarios similares figuran en un informe sobre la orientación política de periodistas de los medios públicos de la Generalitat, encargado en 1993 por el anterior Gobierno catalán de Jordi Pujol. El documento incluye un análisis de la programación de TV-3 y Catalunya Ràdio y propone utilizar la programación infantil para propagar el ideario nacionalista o que en los debates sólo se invite a personas afines a CiU. En 1994 se realizó un estudio equivalente sobre las emisoras locales de Cataluña.

Estos informes, que se realizaron en 1993 y 1994, han aparecido en el archivo central del Departamento de Presidencia que por aquel entonces dirigía el propio presidente, Jordi Pujol. El secretario general era su primo Joaquim Pujol Figa, ya fallecido.

El estudio, sin firmar, lleva por título: Informe sobre la programación de la Corporación Catalana de Radio y Televisión y con la nota "Confidencial". Incluye una descripción de la programación de los medios públicos de la Generalitat, con especial incidencia en si cumplen o no el objetivo de difundir el mensaje nacionalista catalán, y referencias al tipo de lenguaje que utilizan los presentadores, es decir, si es catalán estándar o no, o si expresan castellanismos o barbarismos.

Sobre los contenidos nacionalistas se propone la producción de espacios en televisión y radio que difundan la historia y los hechos diferenciales de Cataluña. O que uno de los personajes infantiles más populares de TV-3 llamado Petri divulgue mensajes relativos a Cataluña, al amor al país y a la necesidad de hablar catalán (ver cuadro).

Respecto a los programas de debates, se plantea que la mayoría de invitados sintonicen con las ideas nacionalistas de Covergència i Unió.

En el anexo número 5, el autor o autores del informe realizan un examen sobre diferentes programas de TV-3 y Catalunya Ràdio en enero de 1993, bajo un mismo esquema. En el apartado de contenidos se responde a preguntas del tipo: calidad del programa, elementos más destacables, idea que se quiere transmitir o actuación del conductor del espacio.

Algunas anotaciones son curiosas. Sobre el programa de reportajes 30 minuts se afirma que el presentador "intenta ser neutral. Lo es demasiado. No da opiniones comprometidas".

"Ése es gato viejo"

El estudio contiene un análisis pormenorizado sobre los contenidos de algunos programas y la adscripción ideológica de sus presentadores. Todo desde el prisma nacionalista. De Salvador Alsius, presentador en 1993 de los informativos del fin de semana, se afirma que "tiene unas claras tendencias antinacionalistas y sobre todo anticonvergentes y antipujolistas". Pero como es "gato viejo" las sabe disimular. A Alsius y a la periodista Àngels Barceló se les tacha de "quintacolumnistas, colaboracionistas y traidores" que van propagando su "veneno".

"Ojalá", se afirma en el informe, "se hubiese hecho una buena purga para poder acceder a un trabajo en esa casa [TV-3], ya que ahora no tendríamos que lamentar las equivocaciones que se cometieron entonces, y que ahora son irreparables".

Respecto a otra periodista, Anna Lafau, que compartía con Alsius las tareas de presentación del informativo, se dice que es una persona "muy joven y con una falta de personalidad manifiesta. De hecho, se deja influir por las personas que tiene a su lado y como en TV-3 hay tantos elementos subversivos...".

El autor se queja de que Alsius, al despedir su informativo, recomendó un reportaje que se emitía posteriormente sobre el Legado de Hitler, que en el informe se considera un "claro ataque al nacionalismo y a sus posibles consecuencias, debido a las definiciones que se hacen de la representatividad de las ideas nacionalistas".

El estudio también analiza un debate sobre el problema del sida, emitido el 4 de diciembre de 1992. El autor se pregunta si en Cataluña no hay enfermos que hablen catalán, pues el invitado se expresaba en "andaluz" y lamenta que otro invitado, además de castellanohablante, fuera "bastante impresentable". Al final, tacha al consejero de Bienestar Social, Antoni Comas -invitado al programa-, de "desastre" porque respondió en castellano a ese "invitado impresentable".

En cambio, se alaba un programa de Catalunya Ràdio -"no se hacen tergiversaciones"- porque la presentadora es militante de Convergència (ver cuadro).

Posteriormente, en 1994, Presidencia encargó otro informe similar sobre todas y cada una de las emisoras locales de Cataluña. Sobre la radio de Abrera, una localidad de unos 7.500 habitantes del Baix Llobregat, se afirmaba: "Trabajan unas chicas que hablan en catalán, pero que entre ellas se relacionan en castellano". Respecto a radio Súria se añade: "Los niños de familias castellanohablantes que pasan por la emisora se expresan en su totalidad en catalán".

Este informe analiza si las emisoras emiten o no en catalán, si programan música en esa lengua o si ofrecen programas de sardanas.

Mas va atorgar 400.000 euros en ajudes a la fundació de la seva esposa

La Fundació Institut de trastorns alimentaris en la qual participa l'esposa del President, Helena Rakosnik, ha rebut en total 441.109,50 euros.

La Fundació Institut de trastorns alimentaris en la qual participa l'esposa del president de la Generalitat de Catalunya, Helena Rakosnik, ha rebut durant aquest any subvencions a càrrec del Govern regional per valor superior als 400.000 euros. Així s'explicita en el Diari Oficial de la Generalitat amb data del 28 de febrer i de l'11 d'abril de 2012, dates en les quals es dona compte públic tant de les ajudes com de les quanties de les mateixes.

La que concerneix al mes de febrer ascendeix a 266.109,50 euros en concepte de “convenis plurianuals atenció social a persones afectades per drogodependències” i representa la de major quantia.

 
Font: http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/politica/mas-otorgo-400000-euros-ayudas-fundacion-su-esposa-20120925

.......................................

 

Mas otorgó 400.000 euros en ayudas a la fundación de su esposa

La Fundación Instituto de trastornos alimentarios en la que participa la esposa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Helena Rakosnik, ha recibido durante este año subvenciones a cargo del Gobierno regional por valor superior a los 400.000 euros. Así se explicita en el Diario Oficial de la Generalitat con fecha del 28 de febrero y del 11 de abril de 2012, fechas en las que se da cuenta pública tanto de las ayudas como de las cuantías de las mismas.
La que atañe al mes de febrero asciende a 266.109,50 euros en concepto de “convenios plurianuales atención social a personas afectadas por drogodependencias” y representa la de mayor cuantía.

El que ens costa la propagandaA continuació, reproduïm el llistat de subvencions (extret de la pròpia web de la Generalitat) otorgades a diaris en paper per la Bandoleritat de Catalunya a canvi de que aquests "fomentin i consolidin l'espai català de comunicació", és a dir, suborns als mitjans de comunicació per a que publiqun el que al règim interessa. Aquest és el preu de la propaganda i l'adoctrinament, i adivina qui ha de pagar la factura ; )

RESOLUCIÓN PRE/974/2012, de 16 de mayo, por la que se da publicidad a subvenciones de importe igual o superior a 3.000 euros concedidas por el Departamento de la Presidencia a empresas periodísticas privadas editoras de prensa en soporte papel para proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación, correspondientes al año 2011.

Barcelona, 16 de mayo de 2012

Francesc Homs i Molist

Subvenciones

Entidad: Edició de Premsa Periòdica Ara, SL.

Finalidad: Desarrollar el proyecto Ara Més, de diversificación, optimización y aumento del impacto territorial del diario.

Importe: 282.977,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/770.00.01.00.

Entidad: Ediciones Primera Plana, SA.

Finalidad: la integración de redacciones de El Periódico de Catalunya mediante un gestor de contenidos global.

Importe: 294.277,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/770.00.01.00.

Entidad: Grup Enderrock Edicions, SL.

Finalidad: reforzar los puntos de venta, fidelización de lectores y posicionamiento Grup Enderrock.

Importe: 15.000,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.

Finalidad: la realización de actividades dirigidas a conseguir nuevos subscriptores.

Importe: 15.124,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Promicsa.

Finalidad: la creación E-paper en el Diari de Tarragona.

Importe: 24.850,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: La Vanguardia Ediciones, SL.

Finalidad: la edición en catalán del diario La Vanguardia.

Importe: 715.700,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Edicions Intercomarcals, SA.

Finalidad: llevar a cabo actuaciones para mejorar el posicionamiento, circulación de diario y captación de nuevos lectores y subscriptores.

Importe: 39.330,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Serveis de Comunicació Global Aquitania, SL.

Finalidad: el proyecto de crecimiento de la producción y la difusión de las cabeceras Secundèria y Hiperbòlic.

Importe: 17.100,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: El Mundo Deportivo, SA.

Finalidad: la edición de los suplementos en lengua catalana Futbol Català y Catalunya Esportiva.

Importe: 100.000,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Hermes Comunicacions, SA.

Finalidad: realizar el proyecto de unión de las cabeceras de los diarios El Punt-Avui.

Importe: 303.750,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Osona Comarca de Mitjans de Comunicació, SL.

Finalidad: rediseñar la publicación Osona Comarca.

Importe: 20.000,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: El Vallenc, SL.

Finalidad: cambio de diseño y actualización de programas informáticos de los semanarios El Vallenc y Nova Conca.

Importe: 11.000,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Sapiens, SCCL.

Finalidad: desarrollar y mejorar el proceso de digitalización y gestión de los contenidos.

Importe: 35.280,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Diari de Girona, SA.

Finalidad: mejorar el posicionamiento y aumentar la difusión del Diari de Girona.

Importe: 13.046,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: La Veu de l’Ebre, SL.

Finalidad: realizar mejoras técnicas y de difusión de La Veu de l’Ebre.

Importe: 20.120,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Premsa Local Sant Cugat, SL.

Finalidad: la instalación de mejora de documentación y etiquetaje llamado Canto Cumulus.

Importe: 8.050,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Diari Segre, SLU.

Finalidad: la mejora de la impresión del Diari Segre con recogida de datos en tiempo real.

Importe: 24.950,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.

Entidad: Tamediaxa, SA.

Finalidad: la adecuación de las premaquetas de la publicación Diari Més al lenguaje de intercambio XML.

Importe: 14.200,00 euros.

Aplicación presupuestaria: PR1201 D/470.00.01.00.


Resultados y ficha. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya

"Amb una premsa dominada i una societat acrítica, l'herència de Pujol és la d'un Partit-Estat, patriarcal, totalitzador i clientelista, que ha repartit a mans plenes: rara és la família catalana en la qual algun dels seus membres no visqui, directa o indirectament, dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

En definitiva, la Catalunya que deixa Pujol és, al costat d'Itàlia, una broma de nepotisme, trama d'interessos i corrupció"
Julián Lago San José

Luis de l'Olmo: 'La secessió és una ruïna per a Catalunya i per a Espanya'


El periodista radifònic Luis de l'Olmo, nascut a Ponferrada però resident des de fa 60 anys a Barcelona i un dels símbols de la Transició i de l'enteniment entre els catalans nascuts dins i els que amb el seu esforç han construït la comunitat dins d'Espanya, es va mostrar anit en ‘El Gran Debate’ de Telecinco, davant Jordi González, contrari al procés de secessió iniciat pel nacionalista Artur Mas (CiU) per convertir Espanya en dos estats separats.

“No entenc el que ha dit el president de la Generalitat, això que va a organitzar un referèndum tant si està dins com si està fora de la llei”, va dir per dues vegades en to sarcàstic Luis del Olmo. “Jo crec que el president Mes està molt mal aconsellat”, va afegir.

Luis del Olmo també va comentar que la secessió de Catalunya, convertint Espanya en dos Estats separats per una frontera era alguna cosa que “no vull ni pensar-ho, ni pensar-ho. Espero que s'imposi el sentit comú i es passi aquesta bogeria de la independència” que implicarà “encara més perjudicis a Catalunya, que ha de buscar solucions als seus problemes reals en unió amb els altres pobles d'Espanya. Això va a ser més fàcil i valent”.

Luis de l'Olmo va entrevistar aquesta setmana en el seu espai d'ABC Punt Radio a José Manuel Lara Bosch, president de Planeta, qui va dir que en cas de secessió s'aniria amb les seves empreses editorials -que són bàsicament en castellà- a Madrid, Zaragoza o Conca.

Luis de l'Olmo va continuar: “Jo estic trobant a faltar el que han de dir altres empresaris, que saben que la secessió és una ruïna per a Catalunya i per a Espanya. No crec en una Catalunya independent. Crec en una Catalunya que potser hagués de tenir un pes major a Espanya, amb un tracte fiscal diferent, però sempre units a Espanya”.

Luis de l'Olmo va assenyalar que vol tant a Catalunya com a Espanya “perquè no entenc una sense l'altra, són la mateixa essència”. “Jo estic disposat a morir per Catalunya”, va afegir com a argument contra la secessió de la mateixa, que, al seu judici, la portaria a la ruïna.

“Jo demanaria al president de la Nació, a don Mariano Rajoy, “que es posi una mica de més afecte quan es vegi amb el president de la Generalitat. Per exemple, baixant aquests dos esglaons quan ho rep en La Moncloa, com a senyal d'estar disposat a fer un esforç per resoldre aquest gravíssim problema. Jo em pregunto què va passar en aquestes dues hores de trobada, que es va produir aquesta erosió”.

Luis del Olmo ha estat un dels periodistes que més difusió ha fet de Catalunya. Des dels anys 70 ha parlant des de Barcelona tots els dies a la resta d'Espanya. La seva veu ha ressonat des de Ràdio Joventut, Ràdio Nacional de Espanya, fins a la COPE, Onda Cero i Punt Radio, que ell mateix va fundar. Ha obtingut tots els reconeixements professionals possibles i ha estat objectiu de la banda terrorista ETA en diversos períodes de la seva vida. Ha entrevistat a tots els líders polítics de les últimes quatre dècades i la seva fórmula de ràdio matinal ha servit de model als seus rivals: actualitat informativa, tertúlia, crònica social i entrevistes en profunditat amb personatges de la vida pública.

Altres veus han sortit ja a donar la veu d'alerta sobre ala amenaça secessionista. Per exemple, José Manuel Lara Bosch, president de Planeta; la periodista Mercedes Milá o Xavier Gabriel, l'amo de la 'Bruixa d'Or', l'administració de loteria nacional que més ven a Catalunya i a tota Espanya.

Font: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/647004/luis-del-olmo-la-secesion-es-una-ruina-para-cataluna-y-para-espana

........................................................

Luis del Olmo: 'La secesión es una ruina para Cataluña y para España'


El periodista radifónico Luis del Olmo, nacido en Ponferrada pero residente desde hace 60 años en Barcelona y uno de los símbolos de la Transición y del entendimiento entre los catalanes nacidos dentro y los que con su esfuerzo han construido la comunidad dentro de España, se montró anoche en ‘El Gran Debate’ de Telecinco, ante Jordi González, contrario al proceso de secesión iniciado por el nacionalista Artur Mas (CiU) para convertir España en dos estados separados.

“No entiendo lo que ha dicho el presidente de la Generalitat, eso de que va a organizar un referéndum tanto si está dentro como si está fuera de la ley”, dijo por dos veces en tono sarcástico Luis dil Olmo. “Yo creo que el presidente Mas está muy mal aconsejado”, añadió.

Luis del Olmo también comentó que la secesión de Cataluña, convirtiendo España en dos Estados separados por una frontera era algo que “no quiero ni pensarlo, ni pensarlo. Espero que se imponga el sentido común y se pase esa locura de la independencia” que acarreará “aún más perjuicios a Cataluña, que debe buscar soluciones a sus problemas reales en unión con los otros pueblos de España. Eso va a ser más fácil y valiente”.

Luis del Olmo entrevistó esta semana en su espacio de ABC Punto Radio a José Manuel Lara Bosch, presidente de Planeta, quien dijo que en caso de secesión se iría con sus empresas editoriales -que son básicamente en castellano- a Madrid, Zaragoza o Cuenca.

Luis del Olmo continuó: “Yo estoy echando de menos lo que tienen que decir otros empresarios, que saben que la secesión es una ruina para Cataluña y para España. No creo en una Cataluña independiente. Creo en una Cataluña que a lo mejor debiera tener un peso mayor en España, con un trato fiscal diferente, pero siempre unidos en España”.

Luis del Olmo señaló que quiere tanto a Cataluña como a España “porque no entiendo una sin la otra, son la misma esencia”. “Yo estoy dispuesto a morir por Cataluña”, añadió como argumento contra la secesión de la misma, que, a su juicio, la llevaría a la ruina.

“Yo pediría al presidente de la Nación, a don Mariano Rajoy, “que se ponga un poco de más cariño cuando se vea con el presidente de la Generalitat. Por ejemplo, bajando esos dos peldaños cuando lo recibe en La Moncloa, como señal de estar dispuesto a hacer un esfuerzo para resolver este gravísimo problema. Yo me pregunto qué pasó en esas dos horas de encuentro, que se produjo esa erosión”.

Luis del Olmo ha sido uno de los periodistas que más difusión ha hecho de Cataluña. Desde los años 70 ha hablando desde Barcelona todos los días al resto de España. Su voz ha resonado desde Radio Juventud, Radio Nacional de España, hasta la COPE, Onda Cero y Punto Radio, que él mismo fundó. Ha obtenido todos los reconocimientos profesionales posibles y ha sido objetivo de la banda terrorista ETA en varios periodos de su vida. Ha entrevistado a todos los líderes políticos de las últimas cuatro décadas y su fórmula de radio matinal ha servido de modelo a sus rivales: actualidad informativa, tertulia, crónica social y entrevistas en profundidad con personajes de la vida pública.

Otras voces han salido ya a dar la voz de alerta sobre ala amenaza secesionista. Por ejemplo, José Manuel Lara Bosch, presidente de Planeta; la periodista Mercedes Milá o Xavier Gabriel, el dueño de la 'Bruixa d'Or', la administración de lotería nacional que más vede en Cataluña y a toda España.

Fuente: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/647004/luis-del-olmo-la-secesion-es-una-ruina-para-cataluna-y-para-espana

El germà de Carod-Rovira s'embutxaca 87.596 euros anuals com a "ambaixador" de CatalunyaI encara hi ha qui diu que estan en contra de la família. El sou d'Apel·les Carod-Rovira com a ambaixador de Catalunya a París (França) s'elevarà a 87.596,86 euros anuals, segons ha reconegut el seu propi germà, Josep Lluís Carod-Rovira, en contestació a una pregunta parlamentària formulada per la portaveu del PP en la Càmera catalana, Carina Mejías.
Apel·les Carod-Rovira, el nomenament del qual com a representant de Catalunya a França es va formalitzar el passat mes de juliol, tindrà rang de "director general", segons informa El Mundo.

"La seva retribució s'ajustarà a les previsions de les lleis actuals, que fixen per a l'exercici 2008 per assignacions (40.210,8 euros), despeses de representació (17.944,82 euros), complement de dificultat tècnica (11.096,94 euros), complement de dedicació (6.351,28 euros) i complement de major responsabilitat (11.993, 02 euros)".

Això indica la resposta parlamentària. Així, la retribució total bruta anual del germà del vicepresident se situarà en 87.596, 86 euros.

Això sí que és una veritable política de família.

Font: http://blogs.periodistadigital.com/politica.php/2008/10/09/carod-rovira-euros-anuales-embajada-fran#.UFuFcQP2V-o.twitter

.................................

El hermano de Carod-Rovira se embolsa 87.596 euros anuales como "embajador" de CataluñaY aún hay quien dice que están en contra de la familia. El sueldo del Apel.les Carod-Rovira como embajador de Cataluña en París (Francia) se elevará a 87.596,86 euros anuales, según ha reconocido su propio hermano, Josep Lluís Carod-Rovira, en contestación a una pregunta parlamentaria formulada por la portavoz del PP en la Cámara catalana, Carina Mejías.

Apel.es Carod-Rovira, cuyo nombramiento como representante de Cataluña en Francia se formalizó el pasado mes de julio, tendrá rango de "director general", según informa El Mundo.

"Su retribución se ajustará a las previsiones de las leyes actuales, que fijan para el ejercicio 2008 por asignaciones (40.210,8 euros), gastos de representación (17.944,82 euros), complemento de dificultad técnica (11.096,94 euros), complemento de dedicación (6.351,28 euros) y complemento de mayor responsabilidad (11.993, 02 euros)".

Ésto indica la respuesta parlamentaria. Así, la retribución total bruta anual del hermano del vicepresidente se situará en 87.596, 86 euros.

Esto sí que es una verdadera política de familia.