jueves, 21 de junio de 2012

La Generalitat de Catalunya gasta 130.000 euros en la petanca i 55.000 en dardsProsegueix el malbaratament. Segons publica el diari ‘La Gaceta’, les ajudes públiques concedides pel Consell Català de l'Esport durant el tercer trimestre de 2011 superen amb escreix els 18 milions d'euros. Una llista gairebé interminable d'esports que estan subvencionats, en major o menor mesura, pel Govern de Catalunya, dirigit per Artur Mas.

Casos com el de “petanca” -131.476 euros- o “pilota” -136.389 euros- estan més subvencionats que uns altres com, per exemple, el badminton -114.870 euros- que és Olímpic des de Barcelona de 1992. L'atletisme és un dels esports que més s'han subvencionat en el tercer trimestre de 2011, en rebre gairebé un milió d'euros, segons les dades publicades avui pel Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, en aquesta llista de diners públics apareix una molt curiosa: “Transferència a Tv3″, per un valor de 100.000 euros no sent aquesta televisió pública una associació esportiva.

Així mateix, també està subvencionada, a més de totes les associacions esportives hagudes i per haver-hi, la Federació Catalana de Dards amb import de 55.266 euros.
 
 
........................................
 
La Generalidad de Cataluña gasta 130.000 euros en la petanca y 55.000 en dardos
 
Suma y sigue el despilfarro. Según publica el diario ‘La Gaceta’, las ayudas públicas concedidas por el Consejo Catalán del Deporte durante el tercer trimestre de 2011 superan con creces los 18 millones de euros. Una lista casi interminable de deportes que están subvencionados, en mayor o menor medida, por el Gobierno de Cataluña, dirigido por Artur Mas.
Casos como el de “petanca” -131.476 euros- o “pelota” -136.389 euros- están más subvencionados que otros como, por ejemplo, el badminton -114.870 euros- que es Olímpico desde Barcelona de 1992. El atletismo es uno de los deportes que más se han subvencionado en el tercer trimestre de 2011, al recibir casi un millón de euros, según los datos publicados hoy por el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.
Asimismo, en esta lista de dinero público aparece una muy curiosa: “Transferencia a TV3″, por un valor de 100.000 euros no siendo esta televisión pública una asociación deportiva.
Asimismo, también está subvencionada, además de todas las asociaciones deportivas habidas y por haber, la Federación Catalana de Dardos con importe de 55.266 euros. PDF: La subvención catalana al deporte
 

Mentre retalla en Sanitat i Educació, Catalunya gasta 832.000 euros en el lloguer de la seva Delegació a Brussel·les

Mentre retalla en sanitat i serveis socials, el Govern català mantindrà la seva delegacions a l'estranger, malgrat que el ministre d'Exteriors va oferir a les comunitats les infraestructures de l'Estat en l'exterior per estalviar i crear sinergies.

La Generalitat gastarà aquest any un total de 832.260 euros, a raó de 70.000 euros mensuals, en concepte de lloguer de la seva Delegació a Brussel·les, situada en la cèntrica Rue de la Loi coneguda per la ubicació de nombrosos edificis de la UE.

Segons assenyala la Memòria d'Arrendaments i Compres d'Immobles que acompanya als Pressupostos de la Generalitat per 2012, la despesa del lloguer de la seu, de 250 metres quadrats, ha pujat 32.000 euros aquest any respecte a la xifra de 2011.

El Govern va anunciar a principis d'aquest mes que Catalunya mantindrà la seva delegacions a l'estranger malgrat que el ministre d'Exteriors, José Manuel García-Margallo, va oferir a les comunitats les infraestructures de l'Estat en l'exterior per estalviar i crear sinergies.

Artur Mas ha defensat que aquestes delegacions són fonamentals per a la promoció econòmica i cultural de Catalunya en l'exterior, per la qual cosa la Generalitat no pensa suprimir-les malgrat la crisi.

La delegació a Buenos Aires és l'única que s'ha vist afectada per les retallades i el Govern ha decidit clausurar, mentre que manté les de Berlín, Londres, Nova York, Brussel·les i París.

Precisament, el Parlament ha aprovat aquesta setmana una moció –amb els vots de PP i CiU–, segons la qual Catalunya publicarà anualment el cost detallat del funcionament i manteniment de les oficines i delegacions de la Generalitat a l'estranger.

La moció dels populars no reclamava directament clausurar alguna de les delegacions amb les quals explica actualment la Generalitat, i es limitava a plantejar la “reconversió o tancament, si correspon,” de les actuals delegacions a Londres, París i Berlín –sense esmentar la de Nova York ni la de Brussel·les–.

Quatre delegacions a Madrid

L'Executiu català destina a més 730.726 euros al lloguer de tres seus a Madrid, sent la de la Delegació del Govern a la capital espanyola, situada al carrer Alcalá, i el contigu centre cultural els que sumen la major part d'aquesta suma anual per aquest any amb 705.633 euros.

En concret, preveu destinar 443.636 euros al lloguer del centre cultural de la Generalitat a Madrid, de 850 metres quadrats, i 261.997 euros a la seu de la Delegació del Govern, de 689 metres quadrats.

Així mateix, pagarà 5.703 euros en concepte d'aparcament i 19.390 euros en concepte d'un apartament adscrit a la Delegació del Govern a la ciutat madrilenya.
 
 
...........................................
 

Mientras recorta en Sanidad y Educación, Cataluña gasta 832.000 euros en el alquiler de su Delegación en Bruselas

 

Mientras recorta en sanidad y servicios sociales, el Gobierno catalán mantendrá su delegaciones en el extranjero, pese a que el ministro de Exteriores ofreció a las comunidades las infraestructuras del Estado en el exterior para ahorrar y crear sinergias.
La Generalitat gastará este año un total de 832.260 euros, a razón de 70.000 euros mensuales, en concepto de alquiler de su Delegación en Bruselas, situada en la céntrica Rue de la Loi conocida por la ubicación de numerosos edificios de la UE.
Según señala la Memoria de Arrendamientos y Compras de Inmuebles que acompaña a los Presupuestos de la Generalitat para 2012, el gasto del alquiler de la sede, de 250 metros cuadrados, ha subido 32.000 euros este año respecto a la cifra de 2011.
El Govern anunció a principios de este mes que Cataluña mantendrá su delegaciones en el extranjero pese a que el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, ofreció a las comunidades las infraestructuras del Estado en el exterior para ahorrar y crear sinergias.
Artur Mas ha defendido que estas delegaciones son fundamentales para la promoción económica y cultural de Cataluña en el exterior, por lo que la Generalitat no piensa suprimirlas pese a la crisis.
La delegación en Buenos Aires es la única que se ha visto afectada por los recortes y el Govern ha decidido clausurar, mientras que mantiene las de Berlín, Londres, Nueva York, Bruselas y París.
Precisamente, el Parlament ha aprobado esta semana una moción –con los votos de PP y CiU–, según la cual Cataluña publicará anualmente el coste detallado del funcionamiento y mantenimiento de las oficinas y delegaciones de la Generalitat en el extranjero.
La moción de los populares no reclamaba directamente clausurar alguna de las delegaciones con las que cuenta actualmente la Generalitat, y se limitaba a plantear la “reconversión o cierre, si corresponde,” de las actuales delegaciones en Londres, París y Berlín –sin mencionar la de Nueva York ni la de Bruselas–.
Cuatro delegaciones en Madrid
El Ejecutivo catalán destina además 730.726 euros al alquiler de tres sedes en Madrid, siendo la de la Delegación del Govern en la capital española, situada en la calle Alcalá, y el contiguo centro cultural los que suman la mayor parte de esta suma anual para este año con 705.633 euros.
En concreto, prevé destinar 443.636 euros al alquiler del centro cultural de la Generalitat en Madrid, de 850 metros cuadrados, y 261.997 euros a la sede de la Delegación del Govern, de 689 metros cuadrados.
Asimismo, pagará 5.703 euros en concepto de aparcamiento y 19.390 euros en concepto de un apartamento adscrito a la Delegación del Govern en la ciudad madrileña.
 
 

La españofobia els va assecar el cervell: La Generalitat edita una guia que reivindica la identitat islàmica de Catalunya

La Generalitat, juntament amb la Plataforma per la Llengua, edita la guia ‘Salam al català’. Mostra “els vincles històrics que existeixen entre les realitats islàmica i catalana”.

Salam al català, adeu Espanya… Els intents de la Generalitat d'allunyar-se de tot el que tingui a veure amb el nostre país han traspassat ja qualsevol barrera cultural, fins a arribar a la comunitat musulmana.

La Plataforma per la Llengua, entitat independentista subvencionada per la Generalitat, ha publicat una guia que pretén apropar la cultura catalana a l'islam. Volem “mostrar els vincles que històricament hi ha hagut entre ambdues realitats, i apropar la llengua del país a la població musulmana araboparlant”, expliquen des de l'associació.

La guia, denominada Salam al català, editada per la Direcció general d'Assumptes Religiosos, utilitza de “manera gràfica i comprensible”, alguns aspectes de la llengua catalana que poden ser útils per a, per exemple, “veure ampliades les opcions laborals o ampliar la seva xarxa d'amistats”.

I és que, segons el portaveu del Consell Islàmic, Mohammed Halhoul, el català “pot obrir nous horitzons” a les persones musulmanes que han immigrat per aconseguir una bona convivència. Des de la Generalitat, el missatge és independentista i excloent. “El català és, juntament amb l'occità del la Val d'Aran, la llengua oficial i pròpia de Catalunya”, s'explica en la guia.

Segons els seus impulsors, s'han editat 3.000 exemplars de Salam al català, que es repartiran per tota Catalunya en els centres de culte musulmans, les entitats que treballen i els ajuntaments. El llibret s'ha fet en versió bilingüe: àrab i català, però un dels portaveus de la plataforma independentista, Pere Campí, va anunciar que es preveu editar el llibret en les diferents llengües que utilitza la comunitat, el urdú i el amazic.

Font: http://www.alertadigital.com/2012/06/07/la-espanofobia-les-ha-secado-el-cerebro-la-generalitat-edita-una-guia-que-reivindica-la-identidad-islamica-de-cataluna

.....................................La españofobia les secó el cerebro: La Generalitat edita una guía que reivindica la identidad islámica de Cataluña

 
La Generalitat, junto con la Plataforma por la Lengua, edita la guía ‘Salam al català’. Muestra “los vínculos históricos que existen entre las realidades islámica y catalana”.
Salam al català, adeu España… Los intentos de la Generalitat de alejarse de todo lo que tenga que ver con nuestro país han traspasado ya cualquier barrera cultural, hasta llegar a la comunidad musulmana.
La Plataforma por la Lengua, entidad independentista subvencionada por la Generalitat, ha publicado una guía que pretende acercar la cultura catalana al islam. Queremos “mostrar los vínculos que históricamente ha habido entre ambas realidades, y acercar la lengua del país a la población musulmana araboparlante”, explican desde la asociación.
La guía, denominada Salam al català, editada por la Dirección General de Asuntos Religiosos, utiliza de “manera gráfica y comprensible”, algunos aspectos de la lengua catalana que pueden ser útiles para, por ejemplo, “ver ampliadas las opciones laborales o ampliar su red de amistades”.
Y es que, según el portavoz del Consejo Islámico, Mohammed Halhoul, el catalán “puede abrir nuevos horizontes” a las personas musulmanas que han inmigrado para lograr una buena convivencia. Desde la Generalitat, el mensaje es independentista y excluyente. “El catalán es, junto con el occitano del Valle de Arán, la lengua oficial y propia de Cataluña”, se explica en la guía.
Según sus impulsores, se han editado 3.000 ejemplares de Salam al català, que se repartirán por toda Cataluña en los centros de culto musulmanes, las entidades que trabajan y los ayuntamientos. El libreto se ha hecho en versión bilingüe: árabe y catalán, pero uno de los portavoces de la plataforma independentista, Pere Campí, anunció que se prevé editar el libreto en las diferentes lenguas que utiliza la comunidad, el urdú y el amazic.
 
 
 
 

lunes, 4 de junio de 2012

El veritable expoli

El fantasma de la corrupció deixa a Convergència contra les cordes

La vinculació de la formació nacionalista amb els escàndols de corrupció és una constant al llarg de la seva història. L'últim informe de la policia, que acredita que es va finançar il·legalment a través del Palau de la Música, solament és un cas més en la llarga llista que acumula el partit liderat per Artur Mas

 

L'informe de la Brigada de Blanqueig de Capitals de la Policia Nacional conegut aquest divendres, que arriba a la conclusió que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) es va finançar il·legalment a través del Palau de la Música i de la fundació Trias Fargas (ara CatDem), deixa a la formació nacionalista en una difícil posició.

La majoria dels partits de l'oposició al Parlament autonòmic de Catalunya ja han exigit explicacions a Artur Mas, encara que tot apunta al fet que l'estratègia del president de la Generalitat passarà per tirar pilotes fos i esperar a veure si amaina el temporal.

De l'actitud d'aquests partits dependrà que aquest cas de presumpta corrupció al més alt nivell tingui l'atenció mediàtica que, amb les dades disponibles, coparia les portades dels diaris en qualsevol democràcia consolidada del nostre entorn.

El PSC creu que “no es poden deixar camins oberts a les especulacions”

El secretari d'Acció Política del PSC i alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, ha assenyalat que en CDC “estan obligats” a donar explicacions “perquè en els moments durs que vivim no es poden deixar camins oberts a les especulacions”.

“Jo confio en la paraula del senyor Mes, i per això fa falta que la torni a donar en seu parlamentària. Si els fets es confirmen, tots tenim l'obligació de saber què ha passat perquè, si no, s'estaria donant un missatge erroni a la societat”, ha advertit.

“Tal vegada qui ha estirat més el braç que la màniga i de forma il·legal és CDC”
El líder d'ICV-EUiA, Joan Herrera, ha carregat durament contra CDC. “En un context de crisi i quan Convergència parla de la cultura de l'esforç i ens diuen que hem estirat més el braç que la màniga, tal vegada qui ha estirat més el braç que la màniga i de forma il·legal és CDC”, ha declarat.

Herrera ha exhortat a Mas a comparèixer en la Càmera autonòmica per explicar les acusacions que apareixen en l'informe policial. “El president [autonòmic] sempre presumeix de donar la cara, doncs que doni la cara“, ha insistit.

Rivera: “És el cas de corrupció més greu que es coneix en democràcia”

Més contundent s'ha mostrat el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ha considerat que les indagacions de la policia podrien haver destapat “el cas de corrupció més greu que es coneix en democràcia”. “No parlem solament del cas Palau, del cas Millet, estem parlant d'un informe que destaparia que a Catalunya les empreses concessionàries han de passar per caixa, han d'ingressar diners para pagués les campanyes de CiU abans d'aconseguir un contracte de concessió”, ha subratllat.

El diputat autonòmic ha demanat “la compareixença urgent” d'Artur Mas, del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís *Recoder, i del president de Abertis, Salvador Alemany, al Parlament autonòmic. “Tal vegada, llegint aquest informe, sabrem per què a Catalunya s'han prorrogat els peatges i tenim autopistes que s'han pagat 40 vegades i seguim pagant”, s'ha preguntat.

Pujol: “CDC estava en l'oposició”

Per part d'ERC, la seva secretària general, Marta Rovira, ha estat una mica menys categòrica. “Reclamem a tots els partits consens i fermesa en l'honestedat, i transparència en les polítiques públiques i dins dels partits”, s'ha limitat a assenyalar en una roda de premsa. Sorprenentment, el PP ha evitat posicionar-se sobre l'informe.

El secretari general de CDC, Oriol Pujol, s'ha defensat assegurant que “el plantejament que fa CDC des de l'any 2001 és inequívoc explicant tots els comptes al Tribunal de Comptes” i que “l'informe policial, curiosament, pansa per alt que en tots aquests anys sobre els quals fa aquestes suposicions CDC estava en l'oposició”.

Una història vinculada a la corrupció

La vinculació de la formació nacionalista amb els escàndols de corrupció no és nova. De fet, és alguna cosa que pràcticament discorre en paral·lel i de forma recurrent al llarg de la curta història de CDC.

El cas Banca Catalana va ser un dels primers assumptes que van esquitxar a la cúpula del partit. En 1984, la Fiscalia es va querellar contra el màxim responsable del partit i de la Generalitat, Jordi Pujol, per la seva implicació en la gestió de l'entitat -de la qual era cofundador- que va suposar la seva intervenció per part del Banc d'Espanya. Entre altres irregularitats, se li va acusar d'haver-se repartit 516 milions de pessetes de l'entitat bancària uns anys abans quan el banc presentava fortes pèrdues. Després de fortes pressions polítiques, en 1986 l'Audiència de Barcelona va eximir a Pujol de tota responsabilitat i posteriorment va arxivar el cas, que el llavors president autonòmic va atribuir a una “immensa mala jugada” del PSOE.

En 1989, l'ex director financer de Casinos de Catalunya -entitat que monopolitzava el joc en la Comunitat- va denunciar el pagament de 3.000 milions de pessetes a empreses vinculades a CDC. No obstant això, després d'una discutida investigació, el cas va ser sorprenentment arxivat.

Innombrables consellers implicats

En 1994, l'exconseller d'Economia i Finances de la Generalitat (1982-1983) i exdirector general de l'Institut Català de Finances (1990-1992) Jordi Planasdemunt va ser condemnat a set anys de presó per la seva implicació en un frau de 6.000 milions de pessetes mitjançant pagarés falsos.

Aquest mateix any, el conseller de Política Territorial de la Generalitat, Josep Maria Cullell, cofundador de CDC, va haver de dimitir després de veure's implicat en un suposat cas de tràfic d'influències en favor d'un negoci immobiliari del seu cunyat. Actualment és conseller nacional del partit.

En 1995, Jaume Roma va dimitir com a conseller de Política Territorial i Obres Públiques després de ser inculpat en un cas de corrupció relacionat amb unes adjudicacions d'obres.

D'aquesta mateixa època és també el cas Pallerols, que encara s'arrossega en els jutjats. A l'ex dirigent de Unió Democràtica de Catalunya -formació coalligada a CDC- Fidel Pallerols se li acusa d'haver rebut 9 milions d'euros en subvencions del departament de Treball i del Fons Social Europeu entre 1994 i 1999 per a cursos de formació, dels quals presumptament va desviar 600.000 euros a la formació democristiana per al seu finançament. Aquest escàndol va implicar la dimissió del llavors conseller de Treball, Ignasi Farreres (UDC).

Relacions íntimes amb jutges i empresaris corruptes

El desfalc de l'empresa Grand Tibidabo, dut a terme per Javier de la Rosa en els anys 90, també va esquitxar a Lluís Prenafeta, exsecretari general de la Presidència autonòmica durant la primera etapa de Jordi Pujol al capdavant de la Generalitat i actualment imputat en el cas Pretòria.

Una dels episodis més foscos de la formació nacionalista és l'íntima relació de Jordi Pujol amb l'ex jutge Lluís Pasqual Estevill, nomenat vocal del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) en 1994 a proposta de CiU. Poc després va ser condemnat a nou anys de presó per haver extorquit durant anys a nombrosos empresaris al costat de Joan Piqué Vidal, que va ser condemnat a set anys de presó. Piqué Vidal va ser l'advocat que va defensar a Pujol en el cas Banca Catalana. L'exconseller d'Economia i Finances i mà dreta de Pujol, Macià Alavedra, actualment implicat en el cas Pretòria, també va estar relacionat amb aquest cas.

L'acusació del 3% no es va investigar

La sospita que el cobrament de comissions il·legals per part de CDC durant la seva etapa al capdavant de la Generalitat era alguna cosa habitual, i va cobrar força durant un ple celebrat al Parlament autonòmic de Catalunya al febrer de 2005. Va ser llavors quan Pasqual Maragall (PSC), en aquell temps president autonòmic, va pronunciar la seva famosa frase: “Vostès tenen un problema, i aquest problema es diu 3%”. Mai es va investigar aquella acusació.
 
En els últims temps, també és destacable la connexió de CDC amb el cas Urdangarín. Va ser l'influent empresari Carles Vilarrubí, actual vicepresident de l'Àrea Institucional del F.C. Barcelona i amic íntim de Jordi Pujol, el que va introduir a Iñaki Urdangarín al món dels negocis.

Els projectes empresarials dels familiars dels dirigents de CDC també han tingut un èxit sorprenent. L'esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, a través de la companyia Hidroplant, ha tingut entre els seus principals clients a la pròpia Generalitat, al F.C. Barcelona i a empreses adjudicatàries del Govern autonòmic. I el seu fill Josep va facturar quantitats milionàries a l'Institut Català de Salut (ICS) a través de la consultora Europraxis, de la qual era soci i que posteriorment va ser venuda a Indra per 7.000 milions de pessetes. Curiosament, la Sindicatura de Comptes va denunciar en 2007 la desaparició de diversos expedients de contractació entre Europraxis i el ICS durant els governs de CiU.

Els últims escàndols

En els últims mesos, nous casos de corrupció s'han sumat a la llarga llista d'escàndols que acumula la formació nacionalista. D'una banda, està la suposada trama de les concessions de llicències d'ITV a canvi de comissions, que va suposar la detenció de Josep Tous, dirigent de CDC i exnúmero dos de la Diputació de Barcelona. Tous va ser company d'estudis d'Oriol Pujol i el seu subordinat a l'àrea de Consum de la Generalitat.

D'altra banda, està el cas de Francesc Xavier Solà, número dos de la Conselleria de Cultura de la Generalitat i dirigent de CDC, investigat per la Fiscalia Anticorrupció després de facturar importants quantitats -per conceptes difícilment justificables- des de la seva empresa a l'Associació Catalana de Municipis, de la qual era responsable dels serveis jurídics.

“Si cal entrar, entrarem, però que vagi amb compte tothom”

Probablement, tots aquests casos proporcionen alguns indicis que ajuden a comprendre per què CiU és la formació política de tota Espanya que més donacions anònimes ha rebut entre 1987 i 2007, amb un 42% del total recaptat.

El propi Pujol, durant una entrevista realitzada a l'octubre de 2009, també va aportar algunes pistes addicionals sobre com s'ha finançat el seu partit. Preguntat sobre el llavors recentment conegut escàndol de corrupció del Palau de la Música, que ja apuntava a CDC, l'ex president autonòmic va assenyalar:

“Sàps què passa? Si entrem aquí, ens farem molt mal perquè llavors jo tindria una resposta fàcil, i com també li podria dir… escolti, miri, aquest li va donar tant a tant, aquest li va donar tant a tant, i aquests van donar tant a tant… eh! i llavors, bé, tots els casos són diferents, si vostè vol, però tots farien una mica de pudor. No entrem. Hey! Si cal entrar, entrarem. A mi em sembla que jo no haig d'entrar, però si haig d'entrar jo personalment, també entro. Però, d'altra banda, em seria una mica difícil entrar, segons com, perquè jo no conec el tema bé. [...] Si es diu que cal entrar, doncs que s'entri, però que vagi amb compte tothom, perquè com vostè diu molt bé que no hi ha hagut un bon sistema de finançament dels partits, i això és evident, doncs tot chirría una mica”.
 
 
...........................................
 

El fantasma de la corrupción deja a Convergència contra las cuerdas

La vinculación de la formación nacionalista con los escándalos de corrupción es una constante a lo largo de su historia. El último informe de la policía, que acredita que se financió ilegalmente a través del Palacio de la Música, solo es un caso más en la larga lista que acumula el partido liderado por Artur Mas.
 
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional conocido este viernes, que llega a la conclusión de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente a través del Palacio de la Música y de la fundación Trias Fargas (ahora CatDem), deja a la formación nacionalista en una difícil posición.
La mayoría de los partidos de la oposición en el Parlamento autonómico de Cataluña ya han exigido explicaciones a Artur Mas, aunque todo apunta a que la estrategia del presidente de la Generalidad pasará por echar balones fuera y esperar a ver si amaina el temporal.
De la actitud de estos partidos dependerá que este caso de presunta corrupción al más alto nivel tenga la atención mediática que, con los datos disponibles, coparía las portadas de los diarios en cualquier democracia consolidada de nuestro entorno.
El PSC cree que “no se pueden dejar caminos abiertos a las especulaciones”
El secretario de Acción Política del PSC y alcalde de Cornellá, Antonio Balmón, ha señalado que en CDC “están obligados” a dar explicaciones “porque en los momentos duros que vivimos no se pueden dejar caminos abiertos a las especulaciones”.
“Yo confío en la palabra del señor Mas, y por eso hace falta que la vuelva a dar en sede parlamentaria. Si los hechos se confirman, todos tenemos la obligación de saber qué ha pasado porque, si no, se estaría dando un mensaje erróneo a la sociedad”, ha advertido.
“Tal vez quien ha estirado más el brazo que la manga y de forma ilegal es CDC”
El líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, ha cargado duramente contra CDC. “En un contexto de crisis y cuando Convergència habla de la cultura del esfuerzo y nos dicen que hemos estirado más el brazo que la manga, tal vez quien ha estirado más el brazo que la manga y de forma ilegal es CDC”, ha declarado.
Herrera ha exhortado a Mas a comparecer en la Cámara autonómica para explicar las acusaciones que aparecen en el informe policial. “El presidente [autonómico] siempre presume de dar la cara, pues que dé la cara“, ha insistido.
 
Rivera: “Es el caso de corrupción más grave que se conoce en democracia”
 
Más contundente se ha mostrado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha considerado que las indagaciones de la policía podrían haber destapado “el caso de corrupción más grave que se conoce en democracia”. “No hablamos solo del caso Palacio, del caso Millet, estamos hablando de un informe que destaparía que en Cataluña las empresas concesionarias deben pasar por caja, tienen que ingresar dinero para pagara las campañas de CiU antes de conseguir un contrato de concesión”, ha subrayado.
El diputado autonómico ha pedido “la comparecencia urgente” de Artur Mas, del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, y del presidente de Abertis, Salvador Alemany, en el Parlamento autonómico. “Tal vez, leyendo este informe, sabremos por qué en Cataluña se han prorrogado los peajes y tenemos autopistas que se han pagado 40 veces y seguimos pagando”, se ha preguntado.
Pujol: “CDC estaba en la oposición”
Por parte de ERC, su secretaria general, Marta Rovira, ha sido algo menos categórica. “Reclamamos a todos los partidos consenso y firmeza en la honestidad, y transparencia en las políticas públicas y dentro de los partidos”, se ha limitado a señalar en una rueda de prensa. Sorprendentemente, el PP ha evitado posicionarse sobre el informe.
El secretario general de CDC, Oriol Pujol, se ha defendido asegurando que “el planteamiento que hace CDC desde el año 2001 es inequívoco explicando todas las cuentas al Tribunal de Cuentas” y que “el informe policial, curiosamente, pasa por alto que en todos estos años sobre los que hace estas suposiciones CDC estaba en la oposición”.
 
Una historia vinculada a la corrupción
 
La vinculación de la formación nacionalista con los escándalos de corrupción no es nueva. De hecho, es algo que prácticamente discurre en paralelo y de forma recurrente a lo largo de la corta historia de CDC.
El caso Banca Catalana fue uno de los primeros asuntos que salpicaron a la cúpula del partido. En 1984, la Fiscalía se querelló contra el máximo responsable del partido y de la Generalidad, Jordi Pujol, por su implicación en la gestión de la entidad -de la que era cofundador- que supuso su intervención por parte del Banco de España. Entre otras irregularidades, se le acusó de haberse repartido 516 millones de pesetas de la entidad bancaria unos años antes cuando el banco presentaba fuertes pérdidas. Tras fuertes presiones políticas, en 1986 la Audiencia de Barcelona eximió a Pujol de toda responsabilidad y posteriormente archivó el caso, que el entonces presidente autonómico atribuyó a una “inmensa mala jugada” del PSOE.
En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña -entidad que monopolizaba el juego en la Comunidad- denunció el pago de 3.000 millones de pesetas a empresas vinculadas a CDC. Sin embargo, tras una discutida investigación, el caso fue sorprendentemente archivado.
 
Innumerables consejeros implicados
 
En 1994, el ex consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad (1982-1983) y ex director general del Instituto Catalán de Finanzas (1990-1992) Jordi Planasdemunt fue condenado a siete años de prisión por su implicación en un fraude de 6.000 millones de pesetas mediante pagarés falsos.
Ese mismo año, el consejero de Política Territorial de la Generalidad, Josep Maria Cullell, cofundador de CDC, tuvo que dimitir tras verse implicado en un supuesto caso de tráfico de influencias en favor de un negocio inmobiliario de su cuñado. Actualmente es consejero nacional del partido.
En 1995, Jaume Roma dimitió como consejero de Política Territorial y Obras Públicas tras ser inculpado en un caso de corrupción relacionado con unas adjudicaciones de obras.
De esa misma época es también el caso Pallerols, que todavía se arrastra en los juzgados. Al ex dirigente de Unió Democràtica de Calunya -formación coaligada a CDC- Fidel Pallerols se le acusa de haber recibido 9 millones de euros en subvenciones del departamento de Trabajo y del Fondo Social Europeo entre 1994 y 1999 para cursos de formación, de los que presuntamente desvió 600.000 euros a la formación democristiana para su financiación. Este escándalo acarreó la dimisión del entonces consejero de Trabajo, Ignasi Farreres (UDC).
 
Relaciones íntimas con jueces y empresarios corruptos
 
El desfalco de la empresa Grand Tibidabo, llevado a cabo por Javier de la Rosa en los años 90, también salpicó a Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia autonómica durante la primera etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalidad y actualmente imputado en el caso Pretoria.
Una de los episodios más oscuros de la formación nacionalista es la íntima relación de Jordi Pujol con el ex juez Lluís Pasqual Estevill, nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1994 a propuesta de CiU. Poco después fue condenado a nueve años de cárcel por haber extorsionado durante años a numerosos empresarios junto a Joan Piqué Vidal, que fue condenado a siete años de cárcel. Piqué Vidal fue el abogado que defendió a Pujol en el caso Banca Catalana. El ex consejero de Economía y Finanzas y mano derecha de Pujol, Macià Alavedra, actualmente implicado en el caso Pretoria, también estuvo relacionado con este caso.
 
La acusación del 3% no se investigó
 
La sospecha de que el cobro de comisiones ilegales por parte de CDC durante su etapa al frente de la Generalidad era algo habitual, y cobró fuerza durante un pleno celebrado en el Parlamento autonómico de Cataluña en febrero de 2005. Fue entonces cuando Pasqual Maragall (PSC), a la sazón presidente autonómico, pronunció su famosa frase: “Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”. Nunca se investigó aquella acusación.
 

 
En los últimos tiempos, también es destacable la conexión de CDC con el caso Urdangarín. Fue el influyente empresario Carles Vilarrubí, actual vicepresidente del Área Institucional del F.C. Barcelona y amigo íntimo de Jordi Pujol, el que introdujo a Iñaki Urdangarín en el mundo de los negocios.
Los proyectos empresariales de los familiares de los dirigentes de CDC también han tenido un éxito sorprendente. La esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, a través de la compañía Hidroplant, ha tenido entre sus principales clientes a la propia Generalidad, al F.C. Barcelona y a empresas adjudicatarias del Gobierno autonómico. Y su hijo Josep facturó cantidades millonarias al Instituto Catalán de Salud (ICS) a través de la consultora Europraxis, de la que era socio y que posteriormente fue vendida a Indra por 7.000 millones de pesetas. Curiosamente, la Sindicatura de Cuentas denunció en 2007 la desaparición de varios expedientes de contratación entre Europraxis y el ICS durante los gobiernos de CiU.
 
Los últimos escándalos
 
En los últimos meses, nuevos casos de corrupción se han sumado a la larga lista de escándalos que acumula la formación nacionalista. Por una parte, está la supuesta trama de las concesiones de licencias de ITV a cambio de comisiones, que supuso la detención de Josep Tous, dirigente de CDC y ex número dos de la Diputación de Barcelona. Tous fue compañero de estudios de Oriol Pujol y su subordinado en el área de Consumo de la Generalidad.
Por otra parte, está el caso de Francesc Xavier Solà, número dos de la Consejería de Cultura de la Generalidad y dirigente de CDC, investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras facturar importantes cantidades -por conceptos difícilmente justificables- desde su empresa a la Asociación Catalana de Municipios, de la que era responsable de los servicios jurídicos.
 
“Si hay que entrar, entraremos, pero que vaya con cuidado todo el mundo”
 
Probablemente, todos estos casos proporcionan algunos indicios que ayudan a comprender por qué CiU es la formación política de toda España que más donaciones anónimas ha recibido entre 1987 y 2007, con un 42% del total recaudado.
 
El propio Pujol, durante una entrevista realizada en octubre de 2009, también aportó algunas pistas adicionales sobre cómo se ha financiado su partido. Preguntado sobre el entonces recién conocido escándalo de corrupción del Palacio de la Música, que ya apuntaba a CDC, el ex presidente autonómico señaló:
“¿Sabe qué pasa? Si entramos aquí, nos haremos mucho daño porque entonces yo tendría una respuesta fácil, y como también le podría decir… escuche, mire, este le dio tanto a tanto, este le dio tanto a tanto, y estos dieron tanto a tanto… ¡eh! y entonces, bueno, todos los casos son diferentes, si usted quiere, pero todos apestarían un poco. No entremos. ¡Hey! Si hay que entrar, entraremos. A mí me parece que yo no he de entrar, pero si tengo que entrar yo personalmente, también entro. Pero, por otra parte, me sería un poco difícil entrar, según cómo, porque yo no conozco el tema bien. [...] Si se dice que hay que entrar, pues que se entre, pero que vaya con cuidado todo el mundo, porque como usted dice muy bien que no ha habido un buen sistema de financiación de los partidos, y esto es evidente, pues todo chirría un poco”.
 

Joan Laporta un cop més demostrant el tarannà separatista

Jordi Évole assegura que Laporta 'li va amenaçar o li va pegar' per una pregunta en Salvados 


Laporta no guanya per a esglais. Si no és per unes fotos en alta mar puro en ristre, és un viatge romàntic en versió cubana amb l'actriu eròtica María Lapiedra. L'ex president del Barça és, sens dubte, un dels grans assidus al paper couché de la nostra politica nacional: i és que, per increible que sembli i ja gairebé ningú s'en recordi, segueix ocupant escó com a parlamentari català.

Ara, és una entrevista en la contraportada de La Vanguardia amb el periodista Jordi Évole (presentador de Salvados), el que torna a portar-lo fins a les primeres planes de l'actualitat informativa. "Li vaig fer alguna pregunta que no li va sentar bé... i va tenir un pronto que... va perdre les formes", confessa el col·laborador de la Sexta. Li va amenaçar o va pegar? "Com no es va emetre, no vull remoure-ho"...

Més informació:
 
 
 
....................
 
 

Jordi Évole asegura que Laporta 'le amenazó o le pegó' por una pregunta en Salvados

Laporta no gana para sustos. Si no es por unas fotos en alta mar puro en ristre, es un viaje romántico en versión cubana con la actriz erótica María Lapiedra. El ex presidente del Barça es, sin duda, uno de los grandes asiduos al papel couché de nuestra politica nacional: y es que, por increible que parezca y ya casi nadie se acuerde, sigue ocupando escaño como parlamentario catalán.
Ahora, es una entrevista en la contraportada de La Vanguardia con el periodista Jordi Évole (presentador de Salvados), el que vuelve a llevarle hasta las primeras planas de la actualidad informativa. "Le hice alguna pregunta que no le sentó bien... y tuvo un pronto que... perdió las formas", confiesa el colaborador de La Sexta. ¿Le amenazó o pegó? "Como no se emitió, no quiero removerlo"...
 
Más información:

Imputen a dos alts càrrecs de la fundació de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona

Les obres de l'hospital van tenir un sobrecost de 77 milions

L'ex gerent adjunt, en l'òrbita dels socialistes catalans, va estar cobrant durant els set anys després de deixar el càrrec

 

 

 El titular del Jutjat d'Instrucció número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Maig, ha citat a declarar com imputats al fins ara president de la fundació de gestió de l'Hospital de Sant Pablo, Albert Folia, i a l'administrador de torn de la fundació patrimonial del centre per la denúncia de presumptes delictes de frau, malversació de fons i un delicte contra els treballadors.

Així ho assenyala el jutge en l'acte, donat a conèixer aquest dimarts 29 de maig de 2012, en el qual el togat admet la denúncia presentada per l'Associació Professional d'Infermeria (API) a mitjan aquest mes.

A més, la doctora Carmen Pérez també ha denunciat als dos alts càrrecs de la fundació per consentir una "arquitectura fraudulenta" entre les diferents fundacions de l'hospital, al que acusen de pagar nòmines i indemnitzacions irregulars a ex alts càrrecs públics i patrons.

El jutge al·lega presumptes delictes societaris, d'estafa processal i malversació, i es dirigeix al fins ara president del patronat de la fundació i l'administrador de torn de la Molt Il·lustre Administració (MIA), entitat integrada per l' Arquebisbat de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

El text recull part dels objectes d'una denúncia presentada davant l'Oficina Antifrau de Catalunya i s'assenyala l'existència de retribucions econòmiques a patrons i retribucions econòmiques a ex alts càrrecs de la Generalitat dels quals els treballadors assenyalen que es desconeix el treball encomanat.

SOUS PER NO TREBALLAR

A mitjan aquest mes de maig de 2012 es va saber que l'Hospital havia estat pagant durant més de set anys el sou a l'ex gerent adjunt Ricard Gutiérrez Martí (entre 80.000 i 110.000 euros anuals) a pesar que ja no treballava en el centre sanitari. A aquestes quantitats calia sumar una indemnització cobrada en 2011 per valor de 158.569,63 euros, quan finalment es va formalitzar el seu acomiadament.

Gutiérrez Martí, en l'òrbita del PSC, és un pes pesat de la sanitat pública nacional. És vicepresident de l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) en representació del Col·legi de Metges de Barcelona i director d'una càtedra en gestió sanitària de la Fundació Doctor Robert, dependent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). També ha ocupat càrrecs directius en el Ministeri de Sanitat, l'Ajuntament de Barcelona i la Creu Vermella.

En 2001, va ser nomenat mà dreta del llavors gerent de l'Hospital, Joaquim Esperalba, i va deixar les seves funcions a principis de 2004. No obstant això, a l'abril de 2011, representants sindicals van tenir accés al cens de la plantilla i van descobrir que Gutiérrez Martí seguia constant com a "gerent adjunt" amb una antiguitat de 121,55 mesos.

Un mes més tard, després de fer-se pública aquesta irregularitat, va ser acomiadat oficialment, previ pagament de la citada indemnització. La notícia ha generat un profund malestar entre els treballadors de l'Hospital, que al març de 2012 va ser intervingut pel Govern autonòmic per reflotar-lo després d'acumular un forat patrimonial d'entre 18 i 30 milions d'euros i sofrir un important ajust pressupostari i salarial.

SOBRECOST DE 77 MILIONS D'EUROS

No obstant això, els problemes d'un dels hospitals més importants de Barcelona, i de Catalunya, no acaben aquí. Segons ha desvetllat El País, la construcció de les noves instal·lacions (en diversos casos amb contractes adjudicats a dit) de l'Hospital, en marxa des de 2000, parcialment, i a ple rendiment, des de 2009 va suposar un rosari de modificacions, errors i retards el resultat dels quals es resumeix en una xifra: 77 milions d'euros.

La desviació és del 35%, des dels 216 milions previstos fins als 293 milions d'euros, i ja s'acumulaven en 2005. La xifra va caldre contenir-la, però no reduir-la, amb dràstiques mesures de correcció i moderació de despeses, inclòs -segons els informes- l'ús de materials de qualitat inferior a la prevista inicialment per a un hospital en el qual tot va començar en gran.
 
 
...............................
 
 

Imputan a dos altos cargos de la fundación del Hospital de San Pablo de Barcelona

 
Las obras del hospital tuvieron un sobrecoste de 77 millones
 

El ex gerente adjunto, en la órbita de los socialistas catalanes, estuvo cobrando durante los siete años después de dejar el cargo

El titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, Juan Emilio Vilá Mayo, ha citado a declarar como imputados al hasta ahora presidente de la fundación de gestión del Hospital de San Pablo, Albert Folia, y al administrador de turno de la fundación patrimonial del centro por la denuncia de presuntos delitos de fraude, malversación de fondos y un delito contra los trabajadores.
Así lo señala el juez en el auto, dado a conocer este martes 29 de mayo de 2012, en el que el togado admite la denuncia presentada por la Asociación Profesional de Enfermería (API) a mediados de este mes.
Además, la doctora Carmen Pérez también ha denunciado a los dos altos cargos de la fundación por consentir una "arquitectura fraudulenta" entre las distintas fundaciones del hospital, al que acusan de pagar nóminas e indemnizaciones irregulares a ex altos cargos públicos y patronos.
El juez alega presuntos delitos societarios, de estafa procesal y malversación, y se dirige al hasta ahora presidente del patronato de la fundación y el administrador de turno de la Muy Ilustre Administración (MIA), entidad integrada por el Arzobispado de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Cataluña.
El texto recoge parte de los objetos de una denuncia presentada ante la Oficina Antifraude de Cataluña y se señala la existencia de retribuciones económicas a patronos y retribuciones económicas a ex altos cargos de la Generalidad de los que los trabajadores señalan que se desconoce el trabajo encomendado.
SUELDOS POR NO TRABAJAR
A mediados de este mes de mayo de 2012 se supo que el Hospital había estado pagando durante más de siete años el sueldo al ex gerente adjunto Ricard Gutiérrez Martí (entre 80.000 y 110.000 euros anuales) a pesar de que ya no trabajaba en el centro sanitario. A estas cantidades había que sumar una indemnización cobrada en 2011 por valor de 158.569,63 euros, cuando finalmente se formalizó su despido.
Gutiérrez Martí, en la órbita del PSC, es un peso pesado de la sanidad pública nacional. Es vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC) en representación del Colegio de Médicos de Barcelona y director de una cátedra en gestión sanitaria de la Fundación Doctor Robert, dependiente de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). También ha ocupado cargos directivos en el Ministerio de Sanidad, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cruz Roja.
En 2001, fue nombrado mano derecha del entonces gerente del Hospital, Joaquim Esperalba, y dejó sus funciones a principios de 2004. Sin embargo, en abril de 2011, representantes sindicales tuvieron acceso al censo de la plantilla y descubrieron que Gutiérrez Martí seguía constando como "gerente adjunto" con una antigüedad de 121,55 meses.
Un mes más tarde, tras hacerse pública esta irregularidad, fue despedido oficialmente, previo pago de la citada indemnización. La noticia ha generado un profundo malestar entre los trabajadores del Hospital, que en marzo de 2012 fue intervenido por el Gobierno autonómico para reflotarlo tras acumular un agujero patrimonial de entre 18 y 30 millones de euros y sufrir un importante ajuste presupuestario y salarial.
SOBRECOSTE DE 77 MILLONES DE EUROS
Sin embargo, los problemas de uno de los hospitales más importantes de Barcelona, y de Cataluña, no acaban aquí. Según ha desvelado El País, la construcción de las nuevas instalaciones (en varios casos con contratos adjudicados a dedo) del Hospital, en marcha desde 2000, parcialmente, y a pleno rendimiento, desde 2009 supuso un rosario de modificaciones, errores y retrasos cuyo resultado se resume en una cifra: 77 millones de euros.
La desviación es del 35%, desde los 216 millones previstos hasta los 293 millones de euros, y ya se acumulaban en 2005. La cifra hubo que contenerla, pero no reducirla, con drásticas medidas de corrección y moderación de gastos, incluido -según los informes- el uso de materiales de calidad inferior a la prevista inicialmente para un hospital en el que todo empezó a lo grande.
 

 

 

Destapant la mafia catalana

La policia veu acreditat el finançament irregular de CDC a través del Palau

La investigació sobre el saqueig del Palau de la Música està traient els colors a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Un informe de la policia encarregat pel jutge considera que el partit nacionalista es va finançar irregularment amb els diners que grans empreses adjudicatàries d'obra pública van donar a la Fundació Trias Fargas, afí a CDC.

 

 Donacions a la Trias Fargas i contractes obtinguts

 Després d'analitzar els comptes de la fundació i d'empreses que, suposadament, van realitzar treballs ficticis per al Palau, la policia corrobora una de les tesis de la investigació: a través d'aquestes signatures i amb la mediació dels responsables de la institució musical (Fèlix Millet i Jordi Montull) la constructora Ferrovial va pagar comissions a CDC. Ho va fer, presumptament, a canvi de l'adjudicació d'obres com la Ciutat de la Justícia i la línia 9 del metro.

Ferrovial, detalla el document de la Unitat contra la Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) del Cos Nacional de Policia, va finançar “de forma il·lògica” i amb “ingents” summes de diners les activitats del Palau. A canvi d'una comissió com a intermediaris, Millet i Montull es van encarregar, suposadament, de fer arribar els diners als seus destinataris. L'informe cita als antics tresorers de CDC: Carles Torrent i, després que aquest morís en 2005, Daniel Osácar. En la suposada trama es “van interposar” diverses societats, “a manera de capes de ceba”, per simular que es prestaven serveis
El cas de Ferrovial, assenyala l'informe, “pugues no ser l'únic en el qual s'entrelluca desviament de fons”. L'anàlisi dels comptes de la Trias Fargas —rebatejada com Catdem després de l'escàndol— revela que, entre 2002 i 2008, la fundació va rebre 6,5 milions en concepte de donació de diferents empreses de la construcció (ACS, FCC), el subministrament d'aigües (Cespa, Sorea), la concessió d'autopistes (Abertis) i el sector farmacèutic (Grup Ferrer). Aquestes companyies “molt probablement” participen en concursos i adjudicacions “el resultat de les quals pot estar viciat per aquestes aportacions”.

Les donacions suposen la major part dels diners (65%) que ingressa la fundació. La policia sospita que parteix d'aquesta quantitat va acabar nodrint les arques de Convergència. Cita, per exemple, com el mateix dia en què Bruesa Construccions va fer una donació de 60.000 euros a la Trias Fargas, aquesta va transferir els diners a un compte del partit, com consta en els registres comptables. La resta de fons de la fundació procedeixen de subvencions (33%) i de quotes (2%).

El dictamen destaca l'estret vincle entre fundació i partit, que funcionen sota el principi de “unitat de caixa”. Per aquest motiu hi hagi constants transferències de fons entre tots dos, algunes sota l'empara de “suposats” treballs fets pel partit. Després d'analitzar els comptes, els investigadors conclouen que pot tractar-se d'una “facturació sistemàtica”, que “no guardi relació amb una efectiva i real prestació de serveis”. L'informe conclou, en definitiva, que s'ha fet “un ús espuri de les fundacions per canalitzar fons, alguns dels quals podrien tenir procedència il·lícita”
Existeixen diverses subcontes —grup parlamentari CiU, Federació CiU, Grup Parlamentari Català i Fundació Privada Fòrum BCN, lligada a CDC— que també es nodreixen de les aportacions de la fundació. Entre 2005 i 2008, es van transferir 2,9 milions a una dels comptes, una xifra que “experimenta un augment constant i substancial”.

Els diners es va fer arribar a CDC per diferents senderes. Un d'ells consistia que les empreses emetien factures al Palau per treballs suposadament ficticis. L'import d'aquestes factures coincideix amb les aportacions que el Palau de la Música va fer a la Fundació Trias Fargas, en virtut d'un conveni subscrit per ambdues entitats durant diversos anys. Aquestes relacions són “extraordinàriament sospitoses”, ja que els convenis dels successius anys amb prou feines varien i són un simple “talla i enganxa”.

La policia sospita que parteix dels diners que encara no s'ha localitzat de l'espoli (xifrat en 35 milions) va poder desviar-se a través de les empreses instrumentals. L'informe elaborat per l'administrador concursal de dues proveïdores del Palau, que ho són també de Convergència —New Letter, Letter Graphic i la matriu d'ambdues, Mail Rent— ha llançat llum sobre aquest punt. Aquestes signatures van facturar un milió al Palau per treballs que, segons acredita la investigació, no es van realitzar. Les empreses també van rebre de Convergència, coalicions i entitats afins 1,3 milions per treballs de marketing a domicili, encara que parteix d'aquests diners (775.000 euros) va tornar al partit en forma de donació.
L'administrador concursal denúncia, entre altres irregularitats, que lliuressin 1,3 milions en efectiu a un destinatari “desconegut”, ja que no hi ha rastre documental de les operacions. La policia recull aquest guant i afirma que aquesta i altres partides en metàl·lic apunten a un delicte de blanqueig de capitals. Els investigadors aventuren la hipòtesi que aquests diners, sumat al donatiu de 775.000 euros, va poder suposar uns ingressos de 2,1 milions per a les arques de CDC. I sospiten que l'origen d'aquests diners està en el Palau. Existeix, en tot cas, un “clar nexe” entre les factures de les empreses i els fons desviats al partit.

L'administrador de Mail Rent, Juan Antonio Menchén, va declarar aquest divendres com imputat davant el jutge i el fiscal anticorrupció, Emilio Sánchez-Ulled. Menchén va assegurar que desconeix per què van sortir 1,3 milions de l'empresa i va dir que es va assabentar en ser imputat en la causa pel titular del jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan. “No portava els temes d'administració, érem cinc socis”.

Menchén va justificar la donació de 775.000 euros perquè calia “fidelitzar” a un bon client com Convergència, que assegurava ingressos i proporcionava gran càrrega de treball. “Vam fer les donacions com una inversió de futur. Potser no guanyàvem tants diners, però tampoc perdíem”, va explicar. New Letter i Letter Graphic han treballat per a altres partits, però no els van fer donacions perquè ni eren clients assidus ni manejaven quantitats tan importants, va afegir.
Entre 2007 i 2009, les empreses filials van cobrar 804.563 euros de CDC per treballs “genèrics”, segons l'informe de l'administrador concursal. Si a aquests se sumen els treballs de màrqueting electoral realitzat per a diverses coalicions electorals lligades a CiU, la xifra total és d'1,3 milions.

El fiscal va inquirir sobre la doble facturació de l'empresa: amb un client “normal”, les factures ronden els 1.000 euros. Amb un client com a CDC, les quantitats són desorbitades i els conceptes, vagues. En el cas dels encàrrecs del Palau, Menchén va sostenir que la diferència s'explica que aquests exigien una major “creativitat”, ja que es tractava de fer enviaments “personalitzats”. Menchén va negar que els treballs anessin ficticis i va assegurar que les empreses van treballar “intensament” per al Palau. Va admetre, no obstant això, que no guarda cap document que justifiqui la seva existència.

Els partits van exigir explicacions a CDC. Jordi Terrades (PSC), va dir que l'informe “va confirmant el triangle Millet-Ferrovial-CDC”.
............................................................................

La policía ve acreditada la financiación irregular de CDC a través del Palau

La investigación sobre el saqueo del Palau de la Música está sacando los colores a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Un informe de la policía encargado por el juez considera que el partido nacionalista se financió irregularmente con el dinero que grandes empresas adjudicatarias de obra pública donaron a la Fundación Trias Fargas, afín a CDC.

Tras analizar las cuentas de la fundación y de empresas que, supuestamente, realizaron trabajos ficticios para el Palau, la policía corrobora una de las tesis de la investigación: a través de esas firmas y con la mediación de los responsables de la institución musical (Fèlix Millet y Jordi Montull) la constructora Ferrovial pagó comisiones a CDC. Lo hizo, presuntamente, a cambio de la adjudicación de obras como la Ciudad de la Justicia y la línea 9 del metro.
Ferrovial, detalla el documento de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, financió “de forma ilógica” y con “ingentes” sumas de dinero las actividades del Palau. A cambio de una comisión como intermediarios, Millet y Montull se encargaron, supuestamente, de hacer llegar el dinero a sus destinatarios. El informe cita a los antiguos tesoreros de CDC: Carles Torrent y, después de que este falleciera en 2005, Daniel Osácar. En la supuesta trama se “interpusieron” diversas sociedades, “a modo de capas de cebolla”, para simular que se prestaban servicios.
El caso de Ferrovial, señala el informe, “puede no ser el único en el que se atisba desvío de fondos”. El análisis de las cuentas de la Trias Fargas —rebautizada como Catdem tras el escándalo— revela que, entre 2002 y 2008, la fundación recibió 6,5 millones en concepto de donación de distintas empresas de la construcción (ACS, FCC), el suministro de aguas (Cespa, Sorea), la concesión de autopistas (Abertis) y el sector farmacéutico (Grupo Ferrer). Esas compañías “muy probablemente” participan en concursos y adjudicaciones “cuyo resultado puede estar viciado por esas aportaciones”.
Las donaciones suponen la mayor parte del dinero (65%) que ingresa la fundación. La policía sospecha que parte de esa cantidad acabó nutriendo las arcas de Convergència. Cita, por ejemplo, cómo el mismo día en que Bruesa Construcciones hizo una donación de 60.000 euros a la Trias Fargas, esta transfirió el dinero a una cuenta del partido, como consta en los registros contables. El resto de fondos de la fundación proceden de subvenciones (33%) y de cuotas (2%).
El dictamen destaca el estrecho vínculo entre fundación y partido, que funcionan bajo el principio de “unidad de caja”. De ahí que haya constantes transferencias de fondos entre ambos, algunas bajo el amparo de “supuestos” trabajos hechos por el partido. Tras analizar las cuentas, los investigadores concluyen que puede tratarse de una “facturación sistemática”, que “no guarde relación con una efectiva y real prestación de servicios”. El informe concluye, en definitiva, que se ha hecho “un uso espurio de las fundaciones para canalizar fondos, algunos de los cuales podrían tener procedencia ilícita”.
Existen diversas subcuentas —grupo parlamentario CiU, Federació CiU, Grup Parlamentari Català y Fundació Privada Fòrum BCN, ligada a CDC— que también se nutren de las aportaciones de la fundación. Entre 2005 y 2008, se transfirieron 2,9 millones a una de las cuentas, una cifra que “experimenta un aumento constante y sustancial”.
El dinero se hizo llegar a CDC por distintos senderos. Uno de ellos consistía en que las empresas emitían facturas al Palau por trabajos supuestamente ficticios. El importe de esas facturas coincide con las aportaciones que el Palau de la Música hizo a la Fundación Trias Fargas, en virtud de un convenio suscrito por ambas entidades durante varios años. Esas relaciones son “extraordinariamente sospechosas”, ya que los convenios de los sucesivos años apenas varían y son un simple “corta y pega”.
La policía sospecha que parte del dinero que aún no se ha localizado del expolio (cifrado en 35 millones) pudo desviarse a través de las empresas instrumentales. El informe elaborado por el administrador concursal de dos proveedoras del Palau, que lo son también de Convergència —New Letter, Letter Graphic y la matriz de ambas, Mail Rent— ha arrojado luz sobre ese punto. Esas firmas facturaron un millón al Palau por trabajos que, según acredita la investigación, no se realizaron. Las empresas también recibieron de Convergència, coaliciones y entidades afines 1,3 millones por trabajos de buzoneo, aunque parte de ese dinero (775.000 euros) regresó al partido en forma de donación.
El administrador concursal denuncia, entre otras irregularidades, que entregasen 1,3 millones en efectivo a un destinatario “desconocido”, ya que no hay rastro documental de las operaciones. La policía recoge ese guante y afirma que esa y otras partidas en metálico apuntan a un delito de blanqueo de capitales. Los investigadores aventuran la hipótesis de que ese dinero, sumado al donativo de 775.000 euros, pudo suponer unos ingresos de 2,1 millones para las arcas de CDC. Y sospechan que el origen de ese dinero está en el Palau. Existe, en todo caso, un “claro nexo” entre las facturas de las empresas y los fondos desviados al partido.
El administrador de Mail Rent, Juan Antonio Menchén, declaró este viernes como imputado ante el juez y el fiscal anticorrupción, Emilio Sánchez-Ulled. Menchén aseguró que desconoce por qué salieron 1,3 millones de la empresa y dijo que se enteró al ser imputado en la causa por el titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan. “No llevaba los temas de administración, éramos cinco socios”.
Menchén justificó la donación de 775.000 euros porque había que “fidelizar” a un buen cliente como Convergència, que aseguraba ingresos y proporcionaba gran carga de trabajo. “Hicimos las donaciones como una inversión de futuro. Quizá no ganábamos tanto dinero, pero tampoco perdíamos”, explicó. New Letter y Letter Graphic han trabajado para otros partidos, pero no les hicieron donaciones porque ni eran clientes asiduos ni manejaban cantidades tan importantes, añadió.
Entre 2007 y 2009, las empresas filiales cobraron 804.563 euros de CDC por trabajos “genéricos”, según el informe del administrador concursal. Si a estos se suman los trabajos de marketing electoral realizado para diversas coaliciones electorales ligadas a CiU, la cifra total es de 1,3 millones.
El fiscal inquirió sobre la doble facturación de la empresa: con un cliente “normal”, las facturas rondan los 1.000 euros. Con un cliente como CDC, las cantidades son desorbitadas y los conceptos, vagos. En el caso de los encargos del Palau, Menchén sostuvo que la diferencia se explica en que estos exigían una mayor “creatividad”, ya que se trataba de hacer envíos “personalizados”. Menchén negó que los trabajos fueran ficticios y aseguró que las empresas trabajaron “intensamente” para el Palau. Admitió, sin embargo, que no guarda ningún documento que justifique su existencia.
Los partidos exigieron explicaciones a CDC. Jordi Terrades (PSC), dijo que el informe “va confirmando el triángulo Millet-Ferrovial-CDC”.

L'absurd de l'independentisme "català"

Excelent article sobre l'estupidesa propia d'aquest independentisme que prefereix a un immigrant que parli català abans que a un català que no el parli, o més ben dit, a un immigrant que voti independentista (Casta) abans que un català amb un vot contrari a la Casta. Aquest independentisme absurd i suicida que pretén construír una Catalunya artificial sense catalans, governada per una casta mafiosa corrupta i lladre:

Ús i abús de l'immigrant pels independentistes Les mateixes banderes amb l'estel independentista que van onejar divendres passat en l'estadi Vicente Calderón de Madrid, van onejar aquest dissabte en una manifestació contra el que ells criden racisme (que és, en veritat, defensa de la nostra identitat) i contra el que ells criden discriminació a la immigració (que és en veritat, defensa de la prioritat nacional). Aquestes mateixes banderes amb l'estel que fan onejar per injuriar a Espanya, i amb això a molts catalans, és onejada sense problema algun al costat de la bandera d'un Estat opressor i contrari als interessos d'Espanya, a la vegada que promotor de la immigració, com és el Marroc.


 Aquest mateix independentisme que tant acusa i insulta a idees que a ells no els són simpàtiques, aquest mateix independentisme que manipula i tergiversa ideologies, com la Nacional-Revolucionària, amb l'únic objectiu de presentar-la a la societat de forma esbiaixada i falsa, no dubta a fer apologia de la violència i permetre que individus que formen part del seu cor manifesteril llueixin símbols terroristes de l'extinta Terra Lliure juntament amb soflames que insten a la lluita armada amb frases tan pacifistes com la de “Poble armat, Poble respectat”.
 L'absurd independentisme català abraça obertament la massiva immigració que ha arribat a Catalunya, més d'un 1.000.000 d'immigrants legals (sense explicar els no empadronats) que representarien prop del 20% de la població; immigrants dels quals un 20% és d'origen marroquí. El “odi a Espanya” els fa abraçar cultures alienes a canvi que aquests “nous catalans” llueixin la “senyera estelada” i el seu rebuig a Espanya. O símbols que els independentistes consideren com a “nacionals”

L'absurd independentisme català, l'odi del qual a Espanya els encega, aposta per una societat multicultural que serà la seva pròpia tomba.
 
 
................................

Uso y abuso del inmigrante por los independentistas

 Las mismas banderas con la estrella independentista que ondearon el pasado viernes en el estadio Vicente Calderón de Madrid, ondearon este sábado en una manifestación contra lo que ellos llaman racismo (que es, en verdad, defensa de nuestra identidad) y contra lo que ellos llaman discriminación a la inmigración (que es en verdad, defensa de la prioridad nacional). Esas mismas banderas con la estrella que hacen ondear para injuriar a España, y con ello a muchos catalanes, es ondeada sin problema alguno junto a la bandera de un Estado opresor y contrario a los intereses de España, a la par que promotor de la inmigración, como es Maruecos.

 Ese mismo independentismo que tanto acusa e insulta a ideas que a ellos no les son simpáticas, ese mismo independentismo que manipula y tergiversa ideologías, como la Nacional-Revolucionaria, con el único objetivo de presentarla a la sociedad de forma sesgada y falsa, no duda en hacer apología de la violencia y permitir que individuos que forman parte de su coro manifesteril luzcan símbolos terroristas de la extinta Terra Lliure junto soflamas que instan a la lucha armada con frases tan pacifistas como la de “Poble armat, Poble respectat” (Pueblo armado, pueblo respetado).

El absurdo independentismo catalán abraza abiertamente la masiva inmigración que ha llegado a Cataluña, más de un 1.000.000 de inmigrantes legales (sin contar los no empadronados) que representarían cerca del 20% de la población; inmigrantes de los cuales un 20% es de origen marroquí. El “odio a España” les hace abrazar culturas ajenas a cambio de que estos “nuevos catalanes” luzcan la “senyera estelada” y su rechazo a España. O símbolos que los independentistas consideran como “nacionales”

 El absurdo independentismo catalán, cuyo odio a España les ciega, apuesta por una sociedad multicultural y multirracial que será su propia tumba.

http://www.tribunadeeuropa.com/?p=12351

El que interessa als naSSionalistes

En això gasten els nostres diners els mafiosos secesionistes:
 
La Plataforma Pro Seleccions va rebre 260.400 euros per a ‘actes d'impacte significatiu o rellevància històrica’
 
 

L'entitat privada subvencionada per la Generalitat no va promocionar en públic la xiulada a l'himne nacional de la final de Copa del Rei d'aquest divendres però rep ajudes públiques per a ‘actes d'impacte significatiu o rellevància social i històrica’ que no tenen res a veure amb l'esport. En 2009 va repartir 5.000 xiulets abans de la final de Copa perquè es xiulés l'himne nacional.
 
La Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes ha rebut solament en els últims sis mesos de 2011 subvencions directes de la Generalitat per valor de 260.400 euros per a ‘activitats esportives i actes d'impacte significatiu o rellevància social i històrica’. Així figura en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) d'aquest divendres, en subsidis lliurats pel Consell Català de l'Esport, organisme que depèn directament de la Presidència autonòmica.

Aquest tipus d'ajudes econòmiques de l'Administració autonòmica no tenen un seguiment posterior pel que és impossible saber en què s'ha gastat l'entitat secessionista els diners públics lliurats. Són quantitats que la Generalitat lliura a fons perdut i sense un control preceptiu. Diners que es gasta, en teoria, en aspectes tan genèrics com a ‘actes d'impacte significatiu’.
 
Malgrat que l'associació privada no ha recolzat en públic la polèmica xiulada d'aquest divendres a l'himne nacional en la final de la Copa del Rei, partit disputat entre l'Athletic de Bilbao i el F.C. Barcelona, tampoc s'ha desmarcat de l'acció. És més, en aquest sentit, després de la trobada, en un comunicat, l'entitat ha felicitat a les dues aficions ‘per reivindicar les seleccions esportives nacionals basca i catalana’.

El precedent

No obstant això no és gens desgavellat pensar -en contra del que opina un dels promotors de l'associació, periodista de Tv3 i Onda Cero i reconegut independentista- que aquesta entitat hi hagi mogut, sense promocionar-ho, la xiulada a l'himne nacional del passat divendres en l'Estadi Vicente Calderón. De fet, sí va recolzar l'acte dels congressistes de CiU i PNB en favor de les seleccions autonòmiques un dia abans del partit.

Existeix un precedent. Va ser la final de la Copa del Rei de 2009. Els equips eren els mateixos. L'escenari: València. En aquella ocasió la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes sí va repartir 5.000 xiulets perquè els aficionats al futbol xiulessin l'himne nacional. Amb quins diners es van pagar aquells xiulets? Entra aquest tipus d'acte en l'apartat de ’activitats esportives i actes d'impacte significatiu o rellevància social i històrica’?

Privada subvencionada al 100%


L'entitat reivindicativa, malgrat ser privada, actua com si fos directament un organisme públic de la Generalitat. De fet, es va crear per evitar un conflicte polític permanent de primer ordre entre l'Administració autonòmica i el Govern. És una entitat privada que sobreviu única i exclusivament de les subvencions de la Generalitat de Catalunya i que té com a principal objectiu el reconeixement internacional de les federacions autonòmiques en les diferents modalitats esportives. És el més semblat a un lobby. Però finançat per la Generalitat.

Una entitat polèmica i que ha estat denunciada públicament en diverses ocasions tant per Ciutadans (i l'ex diputat autonòmic d'aquest grup José Domingo) com pel PP, en considerar que és una associació ja no solament que vol trencar la legalitat vigent -les federacions esportives depenen orgànicament del Consell Superior d'Esports- sinó que, a més, ho fa amb una enorme quantitat de diners públics, mai menys d'1,2 milions d'euros per any, entre les partides de 2010, 2009 i 2008.

Una altra forma de subvencionar la secessió esportiva

En paral·lel, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) que sí té caràcter oficial s'ha sumat com a receptora de subvencions públiques per a la ‘projecció internacional’ de les seleccions autonòmiques. Est és un dels objectius de la UFEC, no l'únic, pel qual va rebre en 2010 gairebé 2 milions d'euros de la Generalitat. Aquesta entitat és la que agrupa, gestiona i dirigeix el modus operandi de les federacions per al seu reconeixement internacional.

Els 21 esports -en la seva majoria ultraminoritaris, i no comparteixen competició amb una federació espanyola reconeguda pel CSD- que tenen algun tipus de reconeixement internacional són entre uns altres el futvoley, tamborí, bike trial, touch, fut-tennis, carreres de muntanya, hoquei patins, pitch & putt, korfball, racquetball, culturisme, bitlles, icestock, twirling (majorettes), ball de saló, fistball i rugbi a 13
 
 
 
..................................................
 
Lo que les preocupa a los naZionalistas
 
En esto se gastan nuestro dinero los mafiosos secesionistas:
 

La Plataforma Pro Seleccions recibió 260.400 euros para ‘actos de impacto significativo o relevancia histórica’

 

 

La entidad privada subvencionada por la Generalidad no promocionó en público la pitada al himno nacional de la final de Copa del Rey de este viernes pero recibe ayudas públicas para ‘actos de impacto significativo o relevancia social e histórica’ que no tienen nada que ver con el deporte. En 2009 repartió 5.000 silbatos antes de la final de Copa para que se pitase el himno nacional.
 
La Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes ha recibido solo en los últimos seis meses de 2011 subvenciones directas de la Generalidad por valor de 260.400 euros para ‘actividades deportivas y actos de impacto significativo o relevancia social e histórica’. Así figura en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) de este viernes, en subsidios entregados por el Consejo Catalán del Deporte, organismo que depende directamente de la Presidencia autonómica.
Este tipo de ayudas económicas de la Administración autonómica no tienen un seguimiento posterior por lo que es imposible saber en qué se ha gastado la entidad secesionista el dinero público entregado. Son cantidades que la Generalidad entrega a fondo perdido y sin un control preceptivo. Dinero que se gasta, en teoría, en aspectos tan genéricos como ‘actos de impacto significativo’.
 
Pese a que la asociación privada no ha respaldado en público la polémica pitada de este viernes al himno nacional en la final de la Copa del Rey, partido disputado entre el Athletic de Bilbao y el F.C. Barcelona, tampoco se ha desmarcado de la acción. Es más, en este sentido, tras el encuentro, en un comunicado, la entidad ha felicitado a las dos aficiones ‘por reivindicar las selecciones deportivas nacionales vasca y catalana’.
 
El precedente
 
Sin embargo no es nada descabellado pensar -en contra de lo que opina uno de los promotores de la asociación, periodista de TV3 y Onda Cero y reconocido independentista- que esta entidad haya movido, sin promocionarlo, la pitada al himno nacional del pasado viernes en el Estadio Vicente Calderón. De hecho, sí apoyó el acto de los congresistas de CiU y PNV en favor de las selecciones autonómicas un día antes del partido.
Existe un precedente. Fue la final de la Copa del Rey de 2009. Los equipos eran los mismos. El escenario: Valencia. En aquella ocasión la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes sí repartió 5.000 silbatos para que los aficionados al fútbol pitasen el himno nacional. ¿Con qué dinero se pagaron aquellos silbatos? ¿Entra este tipo de acto en el apartado de ’actividades deportivas y actos de impacto significativo o relevancia social e histórica’?
 
Privada subvencionada al 100%
 
La entidad reivindicativa, pese a ser privada, actúa como si fuera directamente un organismo público de la Generalidad. De hecho, se creó para evitar un conflicto político permanente de primer orden entre la Administración autonómica y el Gobierno. Es una entidad privada que sobrevive única y exclusivamente de las subvenciones de la Generalidad de Cataluña y que tiene como principal objetivo el reconocimiento internacional de las federaciones autonómicas en las distintas modalidades deportivas. Es lo más parecido a un lobby. Pero financiado por la Generalidad.
Una entidad polémica y que ha sido denunciada públicamente en varias ocasiones tanto por Ciudadanos (y el ex diputado autonómico de este grupo José Domingo) como por el PP, al considerar que es una asociación ya no solo que quiere romper la legalidad vigente -las federaciones deportivas dependen orgánicamente del Consejo Superior de Deportes- sino que, además, lo hace con una enorme cantidad de dinero público, nunca menos de 1,2 millones de euros por año, entre las partidas de 20102009 y 2008.
 
Otra forma de subvencionar la secesión deportiva
 
En paralelo, la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) que sí tiene carácter oficial se ha sumado como receptora de subvenciones públicas para la ‘proyección internacional’ de las selecciones autonómicas. Este es uno de los objetivos de la UFEC, no el único, por el que recibió en 2010 casi 2 millones de euros de la Generalidad. Esta entidad es la que agrupa, gestiona y dirige el modus operandi de las federaciones para su reconocimiento internacional.
Los 21 deportes -en su mayoría ultraminoritarios, y no comparten competición con una federación española reconocida por el CSD- que tienen algún tipo de reconocimiento internacional son entre otros el futvoley, tamborín, bike trial, touch, fut-tenis, carreras de montaña, hockey patines, pitch & putt, korfball, racquetball, culturismo, bolos, icestock, twirling (majorettes), baile de salón, fistball y rugby a 13.