martes, 29 de mayo de 2012

La Generalitat paga 90.000 euros per a un festival de sardanes a els Alps

Es només una de les vàries centenes de subvencions per exportar la cultura i la llengua catalanes


El departament de Cultura del govern regional de Catalunya, ha fet públiques les subvencions concedides en l'àmbit de la cultura superiors a 3.000 euros, tal com exigeix la normativa vigent en matèria de subvencions públiques.

Les ajudes públiques concedides responen a nombrosos programes culturals finançats pel govern regional presidit per Artur Mas i entre elles trobem saborosos exemples de la forma en què la Generalitat de Catalunya administra els fons públics, a pesar que la seva situació financera és suficientment greu com perquè l'Executiu autonòmic hagi sol·licitat de facto la intervenció del Govern central a través dels famosos Hispabonos.

L'any passat, per posar alguns exemples, el govern català va concedir 95.000 euros per una "Tamborinada", 90.000 euros per a la XIV Trobada Internacional de la Sardana a celebrar a la capital dels Alps francesos, Grenoble, així com diverses ajudes de quantia semblant per exportar també la rica tradició dels Castellers fins i tot a l'altre costat de l'Atlántic. L'executiu d'Artur Mas es va fer càrrec també de les assegurances de vida i responsabilitat civil dels integrants de les agrupacions de castellers que van ser a l'estranger a mostrar el seu art, amb un cost de 299.500 euros.

Una altra partida important de subvencions públiques va tenir com a objectiu la normalització lingüística dels espais civils catalans a través de les seves associacions més senyeres. Associacions Professionals i de promoció de la llengua catalana així com sindicats i patronals han rebut abundants subvencions per promocionar l'ús del català i l'eradicació del castellà en els seus respectius àmbits. És el cas de CCOO (76.000 euros per mantenir el seu "servei lingüístic), UGT (65.000 euros per a un projecte de política lingüística a Catalunya), ÚS (diverses subvencions menors de 5.000 euros per a finalitats similars) o la polèmica associació Omniun Cultural (19.500 euros per pagar als "voluntaris per la llengua").

També les associacions que persegueixen l'eradicació del castellà en els àmbits comercials van ser convenientment subvencionades com l'Associació en Defensa del Etiquetaje en Català, que va trincar 33.000 euros per fomentar, entre altres activitats, la denominada "Viu 24 hores en Català".


Y mentrestant el senyor Mas continúa retallant la sanitat i l'educació...

----------------------------------------------------------------

La Generalidad paga 90.000 euros para un Festival de Sardanas en los Alpes

Es sólo una de las varias centenas de subvenciones para exportar la cultura y la lengua catalanas.


El departamento de Cultura del gobierno regional de Cataluña, ha hecho públicas las subvenciones concedidas en el ámbito de la cultura superiores a 3.000 euros, tal y como exige la normativa vigente en materia de subvenciones públicas.
Las ayudas públicas concedidas responden a numerosos programas culturales financiados por el gobierno regional presidido por Artur Mas y entre ellas encontramos sabrosos ejemplos de la forma en que la Generalidad de Cataluña administra los fondos públicos, a pesar de que su situación financiera es suficientemente grave como para que el Ejecutivo autonómico haya solicitado de facto la intervención del Gobierno central a través de los famosos Hispabonos.
El año pasado, por poner algunos ejemplos, el gobierno catalán concedió 95.000 euros para una "Tamborinada", 90.000 euros para el XIV Encuentro Internacional de la Sardana a celebrar en la capital de los Alpes franceses, Grenoble, así como varias ayudas de cuantía parecida para exportar también la rica tradición de los Castellers incluso al otro lado del Atlántico. El ejecutivo de Artur Mas se hizo cargo también de los seguros de vida y responsabilidad civil de los integrantes de las agrupaciones de castellers que fueron al extranjero a mostrar su arte, con un coste de 299.500 euros.
Otra partida importante de subvenciones públicas tuvo como objetivo la normalización lingüística de los espacios civiles catalanes a través de sus asociaciones más señeras. Asociaciones Profesionales y de promoción de la lengua catalana así como sindicatos y patronales han recibido abundantes subvenciones para promocionar el uso del catalán y la erradicación del castellano en sus respectivos ámbitos. Es el caso de CCOO (76.000 euros para mantener su "servicio lingüístico), UGT (65.000 euros para un proyecto de política lingüística en Cataluña), USO (varias subvenciones menores de 5.000 euros para fines similares) o la polémica asociación Omniun Cultural (19.500 euros para pagar a los "voluntarios por la lengua").
También las asociaciones que persiguen la erradicación del castellano en los ámbitos comerciales fueron convenientemente subvencionadas como la Asociación en Defensa del Etiquetaje en Catalán, que trincó 33.000 euros para fomentar, entre otras actividades, la denominada "Vive 24 horas en Catalán".

No hay comentarios:

Publicar un comentario